Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 23 kwietnia 2024
Imieniny: Jerzy, Wojciech
pochmurno
7°C

Regulamin

UCHWAŁA Nr XXVI/267/2012
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 30.10.2012r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu targowisk na terenie Gminy Miasta Sochaczewa

Na podstawie art. 7 ust.l pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4, ust. 3 i 4 , art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 lr. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 20lir. Nr 45, poz. 236) i art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§1.

1.     Uchwala się regulamin dla targowisk położonych na obszarze Gminy Miasto

Sochaczew, tj. :

1)      przy ul. Pokoju - dz. nr 775, 3415/4, 3416/1,

2)       przy ul. Pokoju - dz. nr 774/2, 774/3, 774/1, 773/2,

3)       przy ul. Pokoju - dz. nr 772,

4)       przy ul. Pokoju-dz. Nr 773/1,

5)      przy ul. Chopina - część działki 976/152, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2.     Targowiska są czynne codziennie od poniedziałku do soboty w godz. 6.00 - 18.00, z wyjątkiem :

-      Świąt Bożego Narodzenia - 25 i 26 grudnia,

-      Nowy Rok -dnia 1 stycznia,

-      dnia 6 stycznia - Święto Trzech Króli,

-       Świąt Wielkanocnych

-       dnia 1 maja,

-       dnia 3 maja,

-       Święta Bożego Ciała,

-       dnia 15 sierpnia,

-       dnia 1 listopada - Wszystkich Świętych,

-       dnia 11 listopada - Święto Niepodległości

3. Informacje o obowiązujących dniach i godzinach otwarcia targowiska prowadzący targowisko uwidoczni w czytelny sposób na tablicach ogłoszeń.

§2.

1.     Korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ma charakter odpłatny. Jeżeli podstawa do ustalania opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń nie została przewidziana w ustawie szczegółowej, wysokość opłat albo sposób ich ustalania określa Burmistrz Miasta w zarządzeniu. Wysokość opłat może przewidywać ulgi i zwolnienia.

2.     Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej mogą być udostępnione osobom fizycznym i prawnym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą.

3.     Sprzedaż z ręki, koszyków, stoisk, kontenerów, namiotów, pojazdów samochodowych, przyczep itp., a także środków transportowych i części do nich, może być prowadzona wyłącznie w miejscach, o których mowa w § 1 z zastrzeżeniem § 2 pkt 4.

4.     Upoważnia się Burmistrza Miasta Sochaczewa do wydawania okresowych zezwoleń na sprzedaż okolicznościową w innych punktach miasta (przy cmentarzach, ogródkach jordanowskich, boiskach itp.).

§3.

1.      Winni naruszenia niniejszej uchwały podlegają karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

2.      W razie nieprzestrzegania wymagań określonych w niniejszej uchwale może dojść do usunięcia sprzedającego z targowiska.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczewa.

§5.

Traci moc uchwała nr Nr LVIII/534/06 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 maja 2006r. z późn. zm. w sprawie ustanowienia Regulaminu Targowiska Miejskiego.

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

                    

 

Załącznik Uchwały Nr XXVI/267/212 Rady Miejskiej w Sochaczewie Z dnia 30.10.2012r.

REGULAMIN TARGOWISKA

I.     Zasady prowadzenia sprzedaży oraz obowiązki zarządcy na targowiskach

§1.

1.     Targowiskiem w rozumieniu niniejszego regulaminu są tereny położone w Sochaczewie przy ulicy Pokoju i ulicy Chopina w Sochaczewie wymienione w § 1 pkt 1 uchwały.

§2.

1.     Uprawnionymi do dokonywania sprzedaży na targowiskach są:

a)      osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i spełniające warunki do prowadzenia działalności gospodarczej,

b)      producenci rolni i działkowicze,

c)      twórcy ludowi, artyści, którzy sprzedają własne wyroby,

d)      właściciele rzeczy używanych, nie prowadzący zawodowo działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży.

2.     Osoba prowadząca sprzedaż na targowisku ma obowiązek:

1)      używania do ważenia i mierzenia towarów wyłącznie jednostek miar powszechnie obowiązujących w obrocie towarowym, narzędzia pomiarowe używane na terenie targowiska powinny posiadać ważną cechę legalizacyjną oraz powinny być ustawione lub używane w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia. Wielkości sprzedawanych produktów powinny być wyrażone w następujących jednostkach miar: litr, metr, kilogram i ich pochodnych,

2)      uwidocznienia na oferowanych do sprzedaży towarach ceny lub cennika w sposób zapewniający prostą nie budzącą wątpliwości informację ojej wysokości,

3)      utrzymania czystości w obrębie miejsca sprzedaży; po jej zakończeniu miejsce to winno być pozostawione w stanie czystym i uporządkowanym, a odpady usunięte, tj. umieszczone w przeznaczonych na ten cel pojemnikach,

4)      przestrzegania regulaminu targowiska, przepisów przeciwpożarowych, sanitarno- epidemiologicznych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym,

5)      przestrzegania przepisów porządkowych,

6)      wykonywania poleceń zarządcy targowiska,

7)      zajmowania i korzystania do celów handlowych wyłącznie miejsc sprzedaży wyznaczonych przez zarządcę targowisk.

8)      posiadania przy sobie dowodu osobistego, dokumentów określających legalność prowadzonej działalności handlowej oraz dowodu uiszczenia opłaty targowej, dowodu opłaty podatku od nieruchomości.

9)      niezwłocznego wniesienia opłaty targowej,

10)  trwałego i wyraźnego oznaczenia pawilonu, (kiosku) handlowego, stanowisk handlowych, imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy prowadzącej sprzedaż oraz adresem zamieszkania lub adresem siedziby, a także numerem telefonu do kontaktu.

3.      Zabrania się sprzedaży na targowiskach osobom i podmiotom nie posiadającym wymaganych prawem dokumentów na prowadzenie działalności gospodarczej z wyjątkiem podmiotów i osób od których przepisy prawa nie wymagają rejestrowania działalności gospodarczej dla potrzeb sprzedaży.

§3

1.     Na targowiskach dopuszcza się sprzedaż wszystkich towarów, których obrót nie jest zabroniony odrębnymi, szczegółowymi przepisami z ograniczeniami wynikającymi z przepisów.

2.      Na targowisku w szczególności nie mogą być sprzedawane:

a)       żywe zwierzęta,

b)       paliwa płynne (oleje napędowe, benzyna itp.),

c)       napoje alkoholowe,

d)       papiery wartościowe,

e)       broń, amunicja, materiały pirotechniczne i wybuchowe, środki farmaceutyczne i trucizny,

f)        rzeczy pochodzące z przestępstwa, lub co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pochodzą z kradzieży,

g)       artykuły, których sprzedaż jest koncesjonowana,

h)       towary nie posiadające wymaganych oznaczeń i atestów,

i)        środki odurzające i substancje psychotropowe tzw. dopalacze,

j)      inne towary, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów lub wymaga spełnienia szczególnych warunków sanitarnych.

3.      Przy sprzedaży artykułów spożywczych na targowisku obowiązują wymagania higieniczno- sanitarne określone w obowiązujących przepisach.

4.        Sprzedaż świeżych grzybów rosnących w warunkach naturalnych oraz grzybów suszonych pozyskiwanych z grzybów rosnących w warunkach naturalnych, powinna odbywać się po spełnieniu wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17.05.20lir. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. 115 z 2011 r. poz. 672).

§4.

1.     Sprzedaż towaru, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest szkodliwy dla zdrowia, pochodzi z kradzieży lub innego nielegalnego źródła nabycia, może być wstrzymana przez funkcjonariuszy Policji, Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej.

2.      Do obowiązków zarządcy targowiska należy powiadomienie właściwego organu w zależności od rodzaju zagrożenia.

1. Przepisy porządkowe

§5.

1.     Prowadzący targowisko sprawuje bezpośredni nadzór nad targowiskiem, odpowiada za stan sanitarno - porządkowy targowiska.

2.      Zarządca może świadczyć usługi na terenie targowiska w zakresie:

-      zapewnienia stałego miejsca prowadzenia działalności handlowej,

-      wynajmu powierzchni użytkowych oraz urządzeń (ławy ,stoły itp.)

3.      Zarządca jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie targowiska i ma obowiązek:

a)       utrzymać w czystości teren targowiska i teren przyległy oraz systematycznie wywozić odpady z pojemników usytuowanych na targowisku,

b)       zapewnić bezpieczeństwo na targowisku, a w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych udostępnić telefony alarmowe i umożliwić sprawne przeprowadzenie akcji ratunkowej,

c)       powoływać i utrzymywać służby porządkowe,

d)       organizować techniczną i sanitarną obsługę targowiska,

e)       kontrolować przestrzeganie przepisów sanitarnych i porządkowych.

4.       Sprzedaż na targowisku może być prowadzona wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym.

5.       Zarządca targowiska wyraźnie i trwale wyznacza i oznakowuje numerem porządkowym stanowiska handlowe w postaci stołów, straganów i boksów handlowych oraz stanowisk handlowych na utwardzonych częściach placu targowego.

6.       Ustawianie straganów, stołów i wszelkiego rodzaju sprzętu odbywa się wg wskazań prowadzącego targowisko.

7.       Pierwszeństwo do zajęcia stanowiska handlowego posiadają osoby które dokonały opłaty za miejsce na dany miesiąc do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego.

8.       Zarezerwowane miejsce handlowe nie zajęte do godz. 800 w danym dniu handlowym może być zagospodarowane zgodnie z potrzebami prowadzącego targowisko tylko w tym dniu.

9.       Wyznaczone przez zarządcę targowiska miejsce sprzedaży nie może być odstępowane przez osobę, której to miejsce wyznaczono na rzecz osób trzecich.

10.     Zarządca targowiska ma prawo pobierać tzw. opłaty placowe i rezerwacyjne.

11.     Wysokość opłat, o których mowa w §5 pkt 10 i §6 pkt 1 zarządca przedstawia w cenniku umieszczonym na tablicy ogłoszeń.

12.      Zabrania się ustawiania towarów na jezdniach, chodnikach, w przejściach i przejazdach przeznaczonych dla ruchu pieszego i pojazdów oraz pasach zieleni i placach.

13.     Na targowisku mogą znajdować się pojazdy:

-      z których bezpośrednio prowadzona jest sprzedaż towarów ( samochody, przyczepy, wozy),

-       pojazdy Policji, Pogotowia, Straży Pożarnej i innych Inspekcji,

14.      Pozostałe pojazdy należy parkować poza terenem targowiska, chyba, że zarządca targowiska wyrazi zgodę na parkowanie pojazdu osób handlujących, za odpłatnością, w miejscu wskazanym przez zarządcę.

15.      Pojazdy i urządzenia targowe znajdujące się na targowisku w miejscach nie wyznaczonych będą usuwane z targowiska na koszt właścicieli.

§6

1.       Dokonujący sprzedaży na targowisku zobowiązani są do uiszczenia inkasentowi opłaty targowej wg stawek przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Sochaczewie. Dowód uiszczenia dziennej opłaty targowej prowadzący sprzedaż obowiązany jest posiadać do chwili opuszczenia placu targowego i okazywać go na żądanie służb kontrolnych. Niedopuszczalne jest odstępowanie pokwitowania opłaty osobom trzecim.

2.       Sprzedający zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku w czasie trwania handlu i pozostawienia uprzątniętego stanowiska po zakończeniu działalności handlowej.

3.       Dzierżawcy nieruchomości w obrębie targowiska zobowiązani są do posiadania pojemników na odpady komunalne oraz umowy zawartej na odbiór tych odpadów.

§7.

1. Zabrania się na targowisku:

1)      prowadzenia gier hazardowych,

2)       spożywania napojów alkoholowych,

3)       sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów,

4)       innych czynności sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

§8.

1. Uprawnionymi do kontroli funkcjonowania targowiska i przestrzegania niniejszego regulaminu są osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta

2. Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia prowadzący targowisko lub osoba przez niego upoważniona.

§9.

Regulamin zostaje ogłoszony w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na targowiskach.

DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.