przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
438773 odwiedzin

ZAPISY

A A A

ZAPISY

 

Karta zgłoszenia -DOROŚLI RAJD ROWEROWY 2021.doc

Karta zgłoszenia -NIEPEŁNOLETNI - RAJD ROWEROWY 2021.doc

 

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA. Wypełnione zgłoszenie należy wysłać na adres mosir@mosir.sochaczew.pl,

 

Zgłoszenie uczestnika do rajdu:

 

SOCHACZEWSKI WAKACYJNY RAJD ROWEROWY - SOCHACZEW 2021

 

Zgłaszam swój udział w RAJDZIE. Informuję, że zapoznałem się z Regulaminem RAJDU, akceptuję wszystkie jego punkty i zobowiązuję się do ich przestrzegania w czasie trwania RAJDU.

 

UCZESTNIK

  1. Imię i Nazwisko……………………………………………………………………………....

 

  1. Data urodzenia………………………………………………………………………………….

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych. w celu zgłoszenia udziału w RAJDU.    

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku  do promowania działań związany z promowaniem sportu wśród osób dorosłych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych z imprezy na stronach internetowych. 

 

Klauzula Informacyjna - Ochrona danych osobowych ( art. 13 RODO)

Administratorem podanych danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Sochaczewie, ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew.

Inspektor ochrony danych: kontakt telefoniczny 46 862-77-59 wew. 124,  lub e-mail: mosir@mosir.sochaczew.pl

Celem przetwarzania danych jest: promowanie działań związanych z realizacją celu jakim jest upowszechnianie sportu wśród dorosłych, dzieci i młodzieży, prowadzenie i realizacja SOCHACZEWSKIEGO WAKACYJNEGO RAJDU ROWEROWEGO – SOCHACZEW 2021,
oraz  w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora. Ponadto, dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania go o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących a przetwarzanie jest zgodne z ustawą z dnia 25.10.1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalno-sportowej.

Zebrane dane będą przechowywane do: dane po zakończeniu imprezy zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający odczytanie danych osobowych.

Zebrane dane mogą być przekazywane: dane  mogą być ujawniane  odbiorcom na mocy przepisów prawa, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych  oraz innym podmiotom: ratownicy medyczni, szpital.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17RODO), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18RODO) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w RAJDZIE.

 

 

 

…………………………………………..……………….

(data i czytelny podpis)

 

 

 

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA. Wypełnione zgłoszenie należy wysłać na adres mosir@mosir.sochaczew.pl,

 

Zgłoszenie niepełnoletniego uczestnika

SOCHACZEWSKI WAKACYJNY RAJD ROWEROWY - SOCHACZEW 2021

 

 

Ja niżej podpisany/a……………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko)

 

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………………………………………

(imię, nazwisko)

 

                                           Data urodzenia………………………………………………………………….

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych. mojego dziecka w celu zgłoszenia udziału w RAJDZIE.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.2016 poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.

Inspektor ochrony danych: tel. 46 862-77-59, mosir@mosir.sochaczew.pl

Zebrane dane będą przechowywane do czasu zakończenia imprezy, po ukończeniu imprezy dane osobowe według przepisu prawa zostaną przekazane do archiwum zakładowego i w terminie określonym przepisami prawa zostaną usunięte w sposób uniemożliwiającym odczytanie danych osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom ,nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. ,poz. 1219).

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w RAJDZIE.

 

 

 

……………………………………….

(data i czytelny podpis)

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka do promowania działań związanych z promowaniem sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych z imprezy na stronach internetowych. 

Administratorem podanych danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

Inspektor ochrony danych: tel. 46 862-77-59, mosir@mosir.sochaczew.pl

Celem przetwarzania danych jest: promowanie działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych. 

Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących a przetwarzanie jest zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880)

Zebrane dane będą przechowywane do: do momentu ustania potrzeby promowania działań podmiotu.

Zebrane dane mogą być przekazywane: podmiotom zajmującym się promowaniem podmiotu na podstawie umowy oraz na stronę internetową podmiotu.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17RODO), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18RODO) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpowszechniania wizerunku dziecka podczas promowania działań podmiotu oraz brak możliwości udziału w RAJDZIE.

 

 

 

 

……………………………………….

(data i czytelny podpis)

 

kontakt