przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
376319 odwiedzin

Regulamin

A A A

Regulamin

38 Półmaratonu ,, Szlakiem Walk nad Bzurą”

12 września 2021r. – Sochaczew

 

Cel Półmaratonu

  1. Upowszechnienie masowego biegania.
  2. Upamiętnienie bohaterskiego oporu Żołnierza Polskiego w walkach wrześniowych w 1939 roku.
  3. Uczczenie pamięci Jana Cembrzyńskiego – pomysłodawcy biegu.

Organizatorzy

  1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, 96-500 Sochaczew, ul. Olimpijska 3.
  2. Burmistrz Miasta Sochaczew.

Termin, Start, Meta

Półmaraton odbędzie się w dniu 12 września 2021r. (niedziela) ze startem w Kamionie Poduchownym przy Szkole Podstawowej im. gen bryg. Franciszka Włada i metą w Sochaczewie przy ul. Warszawskiej 80 (stadion MOSiR).

Start Półmaratonu nastąpi o godz. 11.00. Linia startu zostanie zamknięta po 10 minutach od strzału startera.

Długość trasy biegu: 21,0975m. Trasa - Droga asfaltowa, płaska po drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych – Kamion Poduchowny, Witkowice, Brochów, Malanowo, Konary, Sochaczew ulicami Wyszogrodzka, Powstańców Warszawy, Topołowa, Chopina, Młynarska, Łąkowa, Trojanowską, Kochanowskiego, Polna, Świerkowa, Długa, Starzyka, Warszawską, stadion

Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 5 kilometrów.

Program biegu

- godz. 7.30 – 9.30 – Otwarcie biura zawodów

- godz. 9.40 – Otwarcie Półmaratonu na stadionie przy ul. Warszawskiej 80 i start honorowy

- godz. 10.00 – Transport uczestników na Start Półmaratonu

- godz.11.00 - Start na Stadionie przy Szkole Podstawowej w Kamionie

- godz.12.10 - Przewidywany pierwszy zawodnik na mecie

- godz.14.10- zakończenie biegu, wręczenie nagród i pucharów - Stadion MOSiR przy ul. Warszawskiej 80

Pomiar i limit czasu

Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny. Zawodnicy, którzy po upływie 3 godzin od strzału startera nie dotrą do mety, ale przekroczą już znacznik 20 kilometra otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety autobusem z napisem „KONIEC BIEGU”.

Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma numer startowy zintegrowany z bezzwrotnym chipem do pomiaru czasu. Jego właściwe zamocowanie (na przodzie koszulki) jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

Punkty regeneracyjne

Punkty regeneracyjne zaopatrzone w wodę będą rozmieszczone w odstępach co ok. 5 km. Na trasie znajdować się będą trzy punkty (5, 10, 15 km). Dodatkowy punkt będzie zlokalizowany około 18-20 km w przypadku upalnej pogody.

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują możliwość korzystania z punktów regeneracyjnych na trasie biegu oraz pakiet regeneracyjny na mecie (napoje, ciepły posiłek).

Dodatkowo Organizator zapewnia obsługę medyczną, depozyt ubraniowy na czas trwania biegu oraz możliwość skorzystania z natrysków.

Biuro zawodów

Biuro Zawodów będzie czynne 12 września (niedziela) w godzinach 7:30 – 10:00.
Adres Biura Zawodów: Namiot / lodowisko na terenie MOSiR Sochaczew, 96-500 Sochaczew, ul. Olimpijska 3.
W Biurze Zawodów zawodnicy zapisanie wcześniej na bieg przez stronę internetową dokonują opłaty i otrzymują pakiety startowe. Pakiety startowe zawierają: numer startowy zintegrowany z chipem do pomiaru czasu, agrafki, pamiątkową koszulkę. Zawodnicy odbierający pakiety startowe powinni zachowywać wszelkie zabezpieczenia, wymagane w związku z występowaniem zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2. W przypadku niestosowania się do zaleceń i obostrzeń, ustalonych na dzień odbywania się imprezy, zawodnik zostaje wykluczony z udziału w biegu.  

Uczestnictwo

W 38. Półmaratonie Szlakiem Walk nad Bzurą prawo startu mają te osoby, które najpóźniej do dnia 12 września 2021 roku ukończą 18 lat. Wszyscy zawodnicy startujący w półmaratonie muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów podczas odbioru pakietów startowych w dniu 12 września 2021 r.
Odbiór numeru startowego odbywa się na podstawie dokumentu tożsamości. Nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego. Zawodnik podpisuje dobrowolne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na start w półmaratonie.
Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym przypisanym do innego zawodnika. Zawodnik startujący z numerem startowym, do którego przypisane są dane innej osoby jest dyskwalifikowany.
Zapisując się na półmaraton, zawodnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.
Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy oraz chip. Numery startowe muszą być przymocowane do koszulek sportowych na przodzie koszulki (na wysokości klatki piersiowej). Niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości oraz jego modyfikowanie. Zawodnicy startujący bez widocznych numerów startowych są dyskwalifikowani. W półmaratonie udział biorą jedynie biegacze.
Organizator nie dopuszcza do udziału w biegu osób na wózkach oraz rolkarzy.
Dopuszcza się możliwość startu zawodników z wózkami dziecięcymi.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
Uczestników Półmaratonu obowiązują przepisy ustawy o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U.2017.1260 ze zm.) oraz niniejszy regulamin.

Bieg odbywa się przy częściowo ograniczonym ruchu kołowym – biegniemy PRAWĄ STRONĄ!

Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających i dopingujących.
Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej.
Decyzje obsługi medycznej, co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne. Organizator określa limit startujących na 300 osób. Limit ten może zostać zmieniony zgodnie z ostatecznymi decyzjami, co do wytycznych w związku z występowaniem zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2
Zachęcamy do biegu w koszulce 38. Półmaratonu Szlakiem Walk nad Bzurą przekazanej w pakiecie startowym.

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych – www.entretiming.pl i www.mosir.sochaczew.pl

Zgłoszenia online zostaną zawieszone w dniu 8 września 2021 roku bądź po przekroczeniu wskazanego na ten dzień w wytycznych , limitu startujących. W przypadku nie osiągnięcia limitu startujących zgłoszenia będą możliwe w BIURZE ZAWODÓW 12.09.2021r. zawodów.

UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia limitu uczestników, w zależności od wytycznych w związku z występowaniem zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2

Opłaty

Opłata startowa wynosi 60,00 zł i jest opłacana w dniu zawodów w Biurze Zawodów. Pierwszeństwo udziału w zawodach mają  zawodnicy zarejestrowani do 8 września  na stronie internetowej.

Do 50% zniżki upoważnieni są: młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia oraz osoby, które ukończyły 60 lat.

 

Klasyfikacje

Podczas Półmaratonu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

– klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet,

– klasyfikacje wiekowe w podziale na kobiety i mężczyzn:

K-20 – M-20 (rocznik 2003-1992)

K-30 – M-30 (rocznik 1991-1982)

K-40 – M-40 (rocznik 1981-1972)

K-50 - M-50 (rocznik 1971-1962) (kobiety rocznik 1971 i starsze)

M-60 (rocznik 1961 -1950)

M-70 (rocznik 1951 i starsi)

 

Nagrody

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą 38. Półmaraton Szlakiem Walk nad Bzurą otrzymają na mecie pamiątkowe medale. 

Zawodnicy, którzy zajmą sześć pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej oraz trzy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają puchary i nagrody pieniężne.

Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w klasyfikacjach wiekowych.

Dodatkowo przyznane zostaną nagrody dla najmłodszej i najstarszej zawodniczki, najmłodszego i najstarszego zawodnika, najlepszego zawodnika i zawodniczki powiatu sochaczewskiego oraz nagroda za zajęcie 72 miejsca dla uczczenia pamięci Pana Jana Cebrzyńskiego.

Nocleg i inne świadczenia

Organizator zapewnia bezpłatny nocleg w hali sportowej na matach/ własny śpiwór/. Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt na adres mailowy mosir@mosir.sochaczew.pl.

 

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 ze zm.). Przekazanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Półmaratonie. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora.
Administratorem podanych danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Sochaczewie,

 ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew.

Inspektor ochrony danych: kontakt telefoniczny 46 862-77-59 wew. 124 lub e-mail: mosir@mosir.sochaczew.pl

Dane osobowe Uczestników umieszczone w Formularzu Rejestracyjnym mogą być przetwarzane:
a) w zakresie prowadzenia i realizacji 37 Półmaratonu Szlakiem Walk nad Bzurą,
b) w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 ze zm.).
Po otrzymaniu zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji imprezy 38 Półmaratonu Szlakiem Walk nad Bzurą, Organizator będzie uprawniony do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Półmaratonu oraz funkcjonowania strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Ponadto, dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania go o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

Postanowienia końcowe

Organizator zapewnia ubezpieczenie ogólne imprezy, natomiast ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy, wykupionej indywidualnie przez uczestnika. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za straty, szkody, kontuzje i nieszczęśliwe wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach. Bieg odbywa się przy częściowo ograniczonym ruchu kołowym – biegniemy PRAWĄ STRONĄ! Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

 

kontakt