przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
376320 odwiedzin

Załacznik nr 1

A A A

Załacznik nr 1

Załącznik nr 1 konkurs na komiks.pdf

Załącznik nr 1

 

Zgłoszenie udziału w konkursie dla dzieci

na mini książeczkę/komiks o sporcie

 

 

Tytuł książeczki/komiksu.......................................................................

 

liczba plansz ..............

 

Dane twórcy 1 (autor tekstu-rysownik-inne.....................)

Imię i nazwisko............................................................................................................

Rok urodzenia ...........................................................................................

tel. kontaktowy ...................................... e-mail ...........................................................

Adres do korespondencji: ................................................................................................................................................................................................................................

 

Dane twórcy 2 (autor tekstu-rysownik-inne.....................)

Imię i nazwisko............................................................................................................

Rok urodzenia ...........................................................................................

tel. kontaktowy ..................................... e-mail ............................................................

Adres do korespondencji: ................................................................................................................................................................................................................................

 

Niniejszym zgłaszam/y w/w pracę do Konkursu na mini książeczkę/komiks dla dzieci o sporcie, zwanego dalej Konkursem, organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, z siedzibą przy ul. Olimpijskiej 3, 96-500 Sochaczew, zwanego dalej Organizatorem.

 

1. Oświadczam/y, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu i akceptuję/emy jego warunki.

 

2. Oświadczam/y, że przysługują mi/nam nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy konkursowej zgłoszonej do udziału w Konkursie.

 

3. Oświadczam/y, że załączona praca nie była dotychczas zgłaszana na inne konkursy, publikowana i nie powstała przy pomocy osób trzecich, jak również nie wykorzystano w niej dzieł innych twórców bez ich pisemnej zgody oraz że materiał jest wolny od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

 

4. Wyrażam/y zgodę na wykorzystanie zgłoszonej pracy przez organizatora Konkursu.

 

5. Oświadczam/y, że na mocy niniejszego oświadczenia z chwilą złożenia pracy konkursowej udzielam/y Organizatorowi  licencji na bezpłatne korzystanie z pracy konkursowej mojego autorstwa w ramach Konkursu (na potrzeby jego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia) oraz we wszelkich materiałach reklamowych, drukowanych i elektronicznych dotyczących konkursu, a także na publikowanie pracy konkursowej w serwisie internetowym, w materiałach prasowych, w wydawnictwach okolicznościowych lub w inny sposób, a w szczególności –poprzez wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy pracy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i komputerową, wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej (Internet), publiczne wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

Udział w konkursie osoby niepełnoletniej wymaga zgody opiekuna prawnego i przekazania przez niego praw autorskich w imieniu nieletniego w brzmieniu:

Wyrażam zgodę na udział w Konkursie (imię i nazwisko) .....................................................................

i na wykorzystanie przez organizatora Konkursu zgłoszonej przez niego pracy w zakresie wymienionym w pkt 5 niniejszego formularza.

 

 

Podpis opiekuna prawnego i data

 

……………………………………………

kontakt