przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
376321 odwiedzin

Regulamin

A A A

Regulamin

Regulamin konkursu na mini książeczkę.pdf

Regulamin konkursu na mini książeczkę/komiks dla dzieci o sporcie

PISZEMY O SPORCIE

 1. Organizatorem Konkursu na mini książeczkę/komiks dla dzieci (zwanego dalej Konkursem)  jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew, zwany dalej Organizatorem.
 1. Konkurs jest jednoetapowy i otwarty. 
 2. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy konkursowej – mini książeczki/ komiksu dla dzieci o sporcie.
 3. Technika wykonania prac:

literackich – wiersz, proza

rysunkowych: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa.

 1. Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane w wersji drukowanej, niewstawione do Internetu i niezgłoszone do innych konkursów. W komiksie nie mogą występować bohaterzy stworzeni przez innych autorów. W komiksie nie mogą występować bohaterzy wcześniej występujący w jakichkolwiek komiksach publikowanych drukiem bądź w Internecie. 
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby indywidualne lub maksymalnie 2-osobowe dziecięce zespoły uczestników, występujących wspólnie. 
 3. Każdy uczestnik lub zespół uczestników występujących wspólnie może złożyć tylko jedną pracę konkursową. 
 4. Praca konkursowa powinna spełniać następujące warunki:
  1. praca musi mieć minimum 4 plansze, a maksimum 10 plansz
  2. praca może składać się z jednej zamkniętej historii lub kilku zamkniętych historii (a nawet zbioru zamkniętych komiksów jednoplanszowych). Jeśli praca składa się z więcej niż jednej historii, to każda z nich musi opowiadać o przygodach tego samego bohatera.
  3. Na planszach mogą znajdować się zarówno ilustracje, jak i tekst historii, ale w takiej formie, by nie utrudniały odczytanie tekstu. Tekst i ilustracje mogą być stosowane naprzemiennie – tj. na jednej planszy tekst, na kolejnej ilustracja; bądź jednocześnie.  
  4. W tekście należy wykorzystać słowa: sport, rekreacja, MOSIR SOCHACZEW lub pełnej nazwy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, dzieci, zabawa.

Słowa mogą być użyte raz bądź kilkukrotnie, w różnej konfiguracji, na jednej bądź kilku planszach.

 1.  
  1. plansze mogą mieć format pionowy bądź poziomy i zawierać się w wymiarze formatu A4 (210 x 297 mm).
  2. na odwrocie każdej planszy powinien być czytelny opis zawierający następujące dane: tytuł pracy, numer planszy, imię i nazwisko autora, funkcję autora w zespole (rysownik, autor tekstu), dokładne adresy, adres e-mail oraz numer telefonu.
  3. wszystkie teksty muszą być napisane w języku polskim.
 1. W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna). W przypadku użycia treści zabronionych prace konkursowe nie będą brane pod uwagę.
 1. Termin składania prac upływa z dniem 15.05.2021 roku. Wyniki konkursu zostaną podane do 1.06.2021 na stronie www.mosir.sochaczew.pl
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wraz z pracą konkursową formularza zgłoszeniowego wraz z podpisanym oświadczeniem o przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1
 3. Prace należy przesłać pocztą na adres Organizatora wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Konkurs na mini książeczkę/komiks o sporcie” Termin, o którym mowa w pkt 9, uważa się zachowany, o ile praca konkursowa dotrze do siedziby Organizatora najpóźniej w dniu 15.05.2021r. 
 4. Organizator nie zwraca prac przesłanych na Konkurs.
 5. Prace konkursowe niespełniające któregokolwiek z warunków, o których mowa w regulaminie, lub złożone po terminie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie.
 6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane między organizatorem i uczestnikami wymagają zachowania formy pisemnej. (będą wysyłane drogą mailową lub publikowane na stronie www.mosir.sochaczew.pl)
 7. Zespołem powołanym do dokonania oceny spełniania przez uczestników Konkursu wymagań określonych w regulaminie oraz do dokonania oceny złożonych prac konkursowych, a także wyboru i przyznania nagród jest jury konkursowe powołane przez Organizatora. 
 8. Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród:

  - I nagroda – puchar, dyplom, nagroda rzeczowa, publikacja książkowa
  - II nagroda - puchar, dyplom, nagroda rzeczowa,
  - III nagroda - puchar, dyplom, nagroda rzeczowa,  Organizator zastrzega sobie prawo ufundowania dodatkowych nagród. 

  W przypadku przyznania nagrody lub wyróżnienia zespołowi uczestników występujących wspólnie – nagrody zostaną przyznane podwójnie.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych w całości lub we fragmentach w antologii prac konkursowych, w materiałach prasowych, w wydawnictwach okolicznościowych, Internecie lub w inny sposób. Z tego tytułu autorom wydanych komiksów nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie. 
 10. Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 11. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego. 
 12. Osobą kontaktową ze strony organizatora jest Renata Kubik. Tel. 721-121-011

22. DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego zasad i udzieleniem zgody na upublicznienie danych osobowych. Klauzula RODO dostępna na naszej stronie internetowej www.mosir.sochaczew.pl w zakładce MOSiR Sochaczew.

 

kontakt