przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
354597 odwiedzin

Regulamin

A A A

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO
OBCHODÓW 20-LECIA DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOCHACZEWIE

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo obchodów 20-lecia działalności jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

II. Cel i przedmiot konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) obchodów 20-lecia działalności MOSiR Sochaczew

2. Logo wykorzystywane będzie przez MOSiR do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

3. Konkurs trwa od 10.02.2021 r. do 10.03.2021r.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy zainteresowani, liczymy również  na udział dzieci i młodzieży.
2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo (zespół do 3 osób).
3. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 3 projekty
4. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi
w regulaminie.
5. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt, ale może wykorzystać do projektu istniejący logotyp MOSiR, dostępny na stronie www.mosir.sochaczew.pl
6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się wszelkich praw autorskich na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji , ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew
7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji w zwycięskim projekcie, w celu jego skutecznego wykorzystania, na co autor projektu wyraża nieodpłatnie zgodę.
8. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu – zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki itp.
2. Projekt graficzny logo można wykonać metodą zarówno tradycyjną, jak i komputerową.
3. W projekcie można uwzględnić nazwę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji lub jej skrót MOSiR Sochaczew.
4. Projekt graficzny logo może być wykonany w czerni i bieli lub w kolorze.
5. Podczas projektowania logo należy pamiętać przede wszystkim o jego praktyczności i możliwości wszechstronnego zastosowania
6. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;
• być czytelne i łatwe do zapamiętania,
• być łatwo identyfikowane z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sochaczewie
• wzbudzać pozytywne emocje
• w swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
• składać się :
- tylko z logotypu (stylizacji literowej)
- tylko z elementu graficznego będącego symbolem
- lub też zawierać połączenie obu tych elementów.
7. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
8. Niezależnie od oryginalnej metody wykonania projektu, wymagane jest nadesłanie pracy w formacie elektronicznym, na nośniku CD-R lub pendrive
• Plik graficzny na płycie CD-R lub pendrive powinien być zapisany w rozdzielczości minimum 300dpi i powinien dopuszczać możliwość zmiany skali bez utraty jakości i proporcji.

9. Prace należy składać w estetycznej formie na nośnikach elektronicznych, w kopercie opatrzonej hasłem („Konkurs na logo MOSiR”) wraz z oświadczeniem , stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu


V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace należy składać do dnia 10.03.2021 r. na adres Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew
2. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie
konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
4. Organizator nie zwraca prac w przypadku zapisu na płycie CD-R, pendrive będzie można odebrać w hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2 po rozstrzygnięciu konkursu.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
• zgodność projektu z tematem – 20 -lecie działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
• oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
• czytelność i funkcjonalność projektu,
• estetyka wykonania projektu.

VII. Ocena prac konkursowych

1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, wytypowaną przez Organizatorów
2. Komisja dokona wyboru najlepszej pracy według wyżej wymienionych kryteriów.
3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4. Komisja zastrzega sobie prawo do niepodawania uzasadnienia swojego werdyktu.
5. Komisja wraz z Organizatorem zastrzegają sobie prawo do nierozstrzygnięcia lub odwołania konkursu w uzasadnionych sytuacjach.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość wybrania 10 zwycięskich projektów, które poddane zostaną głosowaniu internautów na fanpage’u organizatora i przyznania nagrody dla projektu z największą ilością głosów.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu na logo obchodów 20 -lecia działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.
2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe. Nie wykluczamy przyznania wyróżnień.
3. Planowana data ogłoszenia wyników 17.03.2021 r. Nagrody wręczone zostaną podczas obchodów 20 -lecia działalności Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie w dniu 1 czerwca 2021r.

4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie www.mosir.sochaczew.pl oraz funpage`u na Facebooku, a zwycięzcy powiadomieni indywidualnie przez Organizatorów.

IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.mosir.sochaczew.pl

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Przesłane prace nie podlegają zwrotowi.

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu na logo obchodów 20-lecia działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.

OŚWIADCZENIE O UDZIALE W KONKURSIE

1. DANE UCZESTNIKA: Imię i nazwisko uczestnika konkursu

…………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji Ul.……………………………………………………………………………………… Kod …..-….. Miejscowość ………………………………………………………………………………………….Telefon ………………………………….
E-mail …………………………………………………

Ilość zgłaszanych projektów ………………………………………………………………………………………….

w przypadku więcej niż jednego projektu każdy kolejny należy oznaczyć numerem i dołączyć do niego charakterystykę.


2. OŚWIADCZENIA:

a) Niniejszym oświadczam, że zgłoszony/e przeze mnie projekt/y do konkursu na opracowanie logo obchodów 20 -lecia działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie jest/są moim dziełem i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
b) Oświadczam również, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu na opracowanie logo i hasła, w szczególności z częścią dotyczącą przeniesienia praw autorskich, jego postanowienia przyjmuję bez zastrzeżeń.
c) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Oświadczeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


………………………………………………………………………………………
data i czytelny podpis uczestnika/uczestników konkursu

 

 

…………………………………………………………………………………………

data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu – stopień pokrewieństwa)

 

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO 20-lecia.pdf

Logo MOSiR - wektory(1).cdr

kontakt