przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
376321 odwiedzin

Regulamin

A A A
Uwaga ! Ważna informacja - opłata startowa do 10.09
Szanowni Państwo, po analizie sytuacji , Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wprowadza obowiązek opłaty startowej przelewem do dnia 10.09.2020r. na numer konta: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie nr 52 9283 0006 0000 1986 2000 0010 ( w tytule przelewu : Opłata Półmaraton + imię i nazwisko zawodnika)
W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej w dniu zawodów – za pośrednictwem terminala płatniczego w kasie lodowiska przy ul. Warszawskiej 80 (tj. BIURZE ZAWODÓW)
Z racji tego, że lista startowa jest już zapełniona, a nadal mamy chętnych do udziału w biegu, zwracamy się z prośbą o podjęcie ostatecznych decyzji, co do startu w Półmaratonie Szlakiem Walk nad Bzurą i ewentualnego wniesienia opłaty startowej, co będzie jednoznaczne z udziałem w Biegu, bądź też poinformowaniu Organizatora o Państwa rezygnacji, co pozwoli z kolei zapisać innych zawodników.
Wytyczne dla zawodników/wymogi sanitarne obowiązujące podczas
37 Półmaratonu Szlakiem Walk nad Bzurą 13.09.2020r.
W związku z pandemią istnieją dodatkowe ryzyka dla uczestników 37 Półmaratonu Szlakiem Walk nad Bzurą i dla jego organizacji. W momencie wprowadzenia wytycznych obowiązują przepisy:
• liczba uczestników biegów nie może przekroczyć 250 osób,
• zawodnicy podczas startu i biegu nie muszą zakrywać ust i nosa.
- W Półmaratonie mogą wziąć udział jedynie osoby, które w ciągu dwóch tygodni poprzedzających imprezę oraz w dniu imprezy nie mają następujących objawów: gorączka, suchy kaszel, zmęczenie, ból mięśni, ból gardła, biegunka, utrata smaku lub węchu, wysypka skórna lub przebarwienia palców u rąk i stóp.
- Osoby, które zatają w/w objawy i wezmą udział w imprezie, biorą na siebie wszelką odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą.
- W zakresie organizacji biegów, organizator zwiększy liczbę i dystans pomiędzy punktami odbioru numerów startowych w biurze zawodów, udostępni zawodnikom środki do dezynfekcji rąk, może również w ramach biegu podzielić zawodników na grupy, startujące w interwałach.
- wprowadza się obowiązek opłaty startowej przelewem do dnia 10.09.2020r. na numer konta: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie nr 52 9283 0006 0000 1986 2000 0010 ( w tytule przelewu : Opłata Półmaraton + imię i nazwisko zawodnika)
w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej w dniu zawodów – za pośrednictwem terminala płatniczego w kasie lodowiska przy ul. Warszawskiej 80 (tj. BIURZE ZAWODÓW)
- wejście na teren zawodów tylko od strony ul. Olimpijskiej 3( Pływalnia Orka) bramą lodowiska
- obowiązkowa rejestracja w bramie wejściowej na teren lodowiska z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru telefonu (dotyczy również osób towarzyszących)
- przy rejestracji zawodnika obowiązkowe jest złożenie pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę, że uczestnik według swojej posiadanej wiedzy, nie jest osobą zakażoną i nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym
- do biura zawodów prócz pracowników, wolontariuszy organizatora, mają wstęp jedynie zawodnicy (zarejestrowani online i w przypadku wolnych miejsc, ci którzy chcą się zarejestrować)
- do biura zawodów wchodzimy pojedynczo
- zawodnicy powinni być zaopatrzeni w środki ochrony osobistej tj. maseczki lub przyłbice, w których poruszają się w na terenie Biura zawodów oraz podczas przewozu autokarami.
- w miejscu zawodów będą mieściły się punkty do dezynfekcji rąk (przy wejściu w strefę biura zawodów tj. przy bramie lodowiska , przy biurze zawodów oraz szatniach i toaletach, w autokarach)
- autokary będą dezynfekowane przed wejściem zawodników i wyjazdem do Kamiona
- zawodnicy w autokarach zajmują miejsca siedzące, organizator zapewnia wystarczającą ilość autokarów do przewozu osób
- depozyt znajduje się w hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2 – zawodnik otrzymuje ponumerowany zgodnie z numerem startowym zawodnika, worek, do którego składa swój depozyt. Rzeczy można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za odebranie rzeczy przez inną osobę. Zawodnicy pozostawiają w depozycie przedmioty wartościowe i dokumenty na własną odpowiedzialność.
- woda na punktach regeneracyjnych wydawana będzie w kubkach, ustawionych w odpowiedniej odległości. Punkty regeneracyjne obsługiwane będą przez wolontariuszy wyposażonych w środki ochrony osobistej.
- po ukończeniu zawodów zawodnik otrzymuje posiłek, wydawany przy biurze zawodów, który spożywa w wyznaczonej strefie bądź na trybunach
- podczas zawodów obowiązuje zakaz wstępu na murawę stadionu przy ul. Warszawskiej 80, zawodnicy zobowiązani są do poruszania się w wyznaczonych strefach
- każdy uczestnik Półmaratonu zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych Wytycznych. Brak znajomości zapisów Wytycznych nie zwalnia Uczestnika Zawodów z obowiązku stosowania się do jego treści.
- uczestnicy Zawodów biorą w nich udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
- uczestnicy Zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego i zachowania zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym oraz postanowieniami niniejszych Wytycznych oraz innych regulacji, obowiązujących na terenie zawodów ustanowionych przez Organizatora.
- Pomimo przyjętych w niniejszych wytycznych zapisów mających na celu maksymalne ograniczenie podczas zawodów ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje.
- Osoby, które podejmą decyzję o udziale w zawodach w czasie pandemii w jakiejkolwiek roli i zostaną dopuszczone przez organizatora do zawodów - będą robić to na własne ryzyko.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażanie wirusem SARS-CoV-2 osób biorących udział w zawodach w czasie pandemii oraz za naruszenia wyżej wymienionych przepisów przez organizatorów zawodów.

 

 

 

Regulamin

XXXVII Półmaratonu ,, Szlakiem Walk nad Bzurą”

13 września 2020r. – Sochaczew

(Długość trasy posiada atest PZLA)

Cel Półmaratonu

  1. Upowszechnienie masowego biegania.
  2. Upamiętnienie bohaterskiego oporu Żołnierza Polskiego w walkach wrześniowych w 1939 roku.
  3. Uczczenie pamięci Jana Cembrzyńskiego – pomysłodawcy biegu.

Organizatorzy

  1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, 96-500 Sochaczew, ul. Olimpijska 3.
  2. Burmistrz Miasta Sochaczew.

Termin, Start, Meta

Półmaraton odbędzie się w dniu 13 września 2020r. (niedziela) ze startem w Kamionie Poduchownym (stadion szkoły podstawowej) i metą w Sochaczewie przy ul. Warszawskiej 80 (stadion MOSiR).

Start Półmaratonu nastąpi o godz. 11.00. Linia startu zostanie zamknięta po 10 minutach od strzału startera.

Długość trasy biegu: 21,0975m. Trasa jest atestowana, w całości asfaltowana z wyjątkiem startu i mety z nawierzchnią tartanową.

Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 5 kilometrów.

Program biegu

- godz. 7.30 – 9.30 – Otwarcie biura zawodów

- godz. 9.40 – Otwarcie Półmaratonu na stadionie przy ul. Warszawskiej 80 i start honorowy

- godz. 10.00 – Transport uczestników na Start Półmaratonu

- godz.11.00 - Start na Stadionie przy Szkole Podstawowej w Kamionie

- godz.12.10 - Przewidywany pierwszy zawodnik na mecie

- godz.14.10- zakończenie biegu, wręczenie nagród i pucharów - Stadion MOSiR przy ul. Warszawskiej 80

Pomiar i limit czasu

Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny. Zawodnicy, którzy po upływie

3 godzin od strzału startera nie dotrą do mety, ale przekroczą już znacznik 20 kilometra otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety autobusem z napisem „KONIEC BIEGU”.

Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma numer startowy zintegrowany z bezzwrotnym chipem do pomiaru czasu. Jego właściwe zamocowanie (na przodzie koszulki) jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

Punkty regeneracyjne

Punkty regeneracyjne zaopatrzone w wodę i banany będą rozmieszczone w odstępach co ok. 5 km. Na trasie znajdować się będą trzy punkty odżywiania (5, 10, 15 km). Dodatkowy punkt odżywiania będzie zlokalizowany około 18-20 km w przypadku upalnej pogody.

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują możliwość korzystania z punktów regeneracyjnych na trasie biegu oraz pakiet regeneracyjny na mecie (napoje, ciepły posiłek).

Dodatkowo Organizator zapewnia obsługę medyczną, depozyt ubraniowy na czas trwania biegu oraz możliwość skorzystania z natrysków.

Biuro zawodów

Biuro Zawodów będzie czynne 13 września (niedziela) w godzinach 7:30 – 9:30.
Adres Biura Zawodów: Namiot / lodowisko na terenie MOSiR Sochaczew, 96-500 Sochaczew, ul. Olimpijska 3.
W Biurze Zawodów zawodnicy zapisanie wcześniej na bieg przez stronę internetową dokonują opłaty i otrzymują pakiety startowe. Pakiety startowe zawierają: numer startowy zintegrowany z chipem do pomiaru czasu, agrafki, pamiątkową koszulkę. Zawodnicy odbierający pakiety startowe powinni zachowywać wszelkie zabezpieczenia, wymagane w związku z występowaniem zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2. W przypadku niestosowania się do zaleceń i obostrzeń, ustalonych na dzień odbywania się imprezy, zawodnik zostaje wykluczony z udziału w biegu.  

Uczestnictwo

W 37. Półmaratonie Szlakiem Walk nad Bzurą prawo startu mają te osoby, które najpóźniej do dnia 13 września 2020 roku ukończą 18 lat. Wszyscy zawodnicy startujący w półmaratonie muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów podczas odbioru pakietów startowych w dniu 13 września 2020 r.
Odbiór numeru startowego odbywa się na podstawie dokumentu tożsamości. Nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego. Zawodnik podpisuje dobrowolne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na start w półmaratonie.
Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym przypisanym do innego zawodnika. Zawodnik startujący z numerem startowym, do którego przypisane są dane innej osoby jest dyskwalifikowany.
Zapisując się na półmaraton, zawodnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.
Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy oraz chip. Numery startowe muszą być przymocowane do koszulek sportowych na przodzie koszulki (na wysokości klatki piersiowej). Niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości oraz jego modyfikowanie. Zawodnicy startujący bez widocznych numerów startowych są dyskwalifikowani. W półmaratonie udział biorą jedynie biegacze.
Organizator nie dopuszcza do udziału w biegu osób na wózkach oraz rolkarzy.
Dopuszcza się możliwość startu zawodników z wózkami dziecięcymi.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
Uczestników Półmaratonu obowiązują przepisy ustawy o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U.2017.1260 ze zm.) oraz niniejszy regulamin.

Bieg odbywa się przy częściowo ograniczonym ruchu kołowym – biegniemy PRAWĄ STRONĄ!

Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających i dopingujących.
Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej.
Decyzje obsługi medycznej, co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne. Organizator określa limit startujących na 150 osób zgodnie z wytycznymi w związku z występowaniem zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2. Limit ten może zostać zmieniony zgodnie z ostatecznymi decyzjami, co do powyższych wytycznych.
Zachęcamy do biegu w koszulce 37. Półmaratonu Szlakiem Walk nad Bzurą przekazanej w pakiecie startowym.

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych – www.entretiming.pl i www.mosir.sochaczew.pl

Zgłoszenia online zostaną zawieszone w dniu 10 września 2020 roku bądź po przekroczeniu wskazanego na ten dzień w wytycznych , limitu startujących. W przypadku nie osiągnięcia limitu startujących zgłoszenia będą możliwe w BIURZE ZAWODÓW 13.09.2020r. zawodów.

UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia limitu uczestników, w zależności od wytycznych w związku z występowaniem zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2

Opłaty

Opłata startowa wynosi 50,00 zł i jest opłacana w dniu zawodów w Biurze Zawodów. Pierwszeństwo udziału w zawodach mają  zawodnicy zarejestrowani do 10 września  na stronie internetowej.

Do 50% zniżki upoważnieni są: młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia oraz osoby, które ukończyły 60 lat.

 

Klasyfikacje

Podczas Półmaratonu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

– klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet,

– klasyfikacje wiekowe w podziale na kobiety i mężczyzn:

K-20 – M-20 (rocznik 2002-1991)

K-30 – M-30 (rocznik 1990-1981)

K-40 – M-40 (rocznik 1980-1971)

K-50 - M-50 (rocznik 1970-1961) (kobiety rocznik 1970 i starsze)

M-60 (rocznik 1960 -1951)

M-70 (rocznik 1950 i starsi)

 

Nagrody

Wśród  wszystkich uczestników półmaratonu, którzy ukończyli bieg, przewidziane jest również losowanie nagród.  

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą 37. Półmaraton Szlakiem Walk nad Bzurą otrzymają na mecie pamiątkowe medale. 

Zawodnicy, którzy zajmą sześć pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej oraz trzy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają puchary i nagrody pieniężne:

MĘŻCZYŹNI, KOBIETY– KLASYFIKACJA GENERALNA

MIEJSCE NAGRODA

I - 800 zł netto

II - 600 zł netto

III - 400 zł netto

IV - 200 zł netto

V - 200zł netto

VI - 200 zł netto

MĘŻCZYŹNI, KOBIETY– POSZCZEGÓLNE KLASYFIKACJE WIEKOWE

MIEJSCE NAGRODA

I - 150 zł netto

II - 100 zł netto

III - 50 zł netto

Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w klasyfikacjach wiekowych.

Dodatkowo przyznane zostaną nagrody dla najmłodszej i najstarszej zawodniczki, najmłodszego i najstarszego zawodnika, najlepszego zawodnika i zawodniczki powiatu sochaczewskiego oraz nagroda za zajęcie 72 miejsca dla uczczenia pamięci Pana Jana Cebrzyńskiego.

Nocleg i inne świadczenia

Organizator zapewnia bezpłatny nocleg w hali sportowej na matach/ własny śpiwór/. Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt na adres mailowy mosir@mosir.sochaczew.pl.

Organizator zapewnia transport z miejsca biura zawodów / mety Półmaratonu przy ul. Warszawskiej 80 do miejsca startu w Kamionie Poduchownym.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 ze zm.). Przekazanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Półmaratonie. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora.
Administratorem podanych danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Sochaczewie,

 ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew.

Inspektor ochrony danych: kontakt telefoniczny 46 862-77-59 wew. 124 lub e-mail: mosir@mosir.sochaczew.pl

Dane osobowe Uczestników umieszczone w Formularzu Rejestracyjnym mogą być przetwarzane:
a) w zakresie prowadzenia i realizacji 37 Półmaratonu Szlakiem Walk nad Bzurą,
b) w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 ze zm.).
Po otrzymaniu zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji imprezy 37 Półmaratonu Szlakiem Walk nad Bzurą, Organizator będzie uprawniony do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Półmaratonu oraz funkcjonowania strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Ponadto, dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania go o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

Postanowienia końcowe

Organizator zapewnia ubezpieczenie ogólne imprezy, natomiast ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy, wykupionej indywidualnie przez uczestnika. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za straty, szkody, kontuzje i nieszczęśliwe wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach. Bieg odbywa się przy częściowo ograniczonym ruchu kołowym – biegniemy PRAWĄ STRONĄ! Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

 

 

 

kontakt