przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455685 odwiedzin

Oświadczenia dla korzystających z Parku Linowego

A A A

Oświadczenie dla osoby pełnoletniej

 

Oświadczam, że zostałem pouczony o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym MOSiR Sochaczew zarówno na ziemi jak i na wysokości, a także zapoznałem się z Regulaminem Parku Linowego i go w pełni akceptuję. Na teren Parku Linowego wchodzę na własne ryzyko i odpowiedzialność. Jestem świadomy, że wchodząc na trasy Parku Linowego istnieje ryzyko urazu jak przy rekreacyjnym uprawianiu każdego sportu.

Oświadczam również, że nie znajduję się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Oświadczam że zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych prze Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją Administratora Danych Osobowych „Informacja dla osoby korzystającej z Parku Linowego MOSiR Sochaczew” dotyczącą ochrony danych osobowych, o której mowa w art. 13 RODO, która wywieszona jest na tablicy informacyjnej.

 

Data i podpis……………………………………………………………….

 

 

 

 

Oświadczenie dla osoby niepełnoletniej  (OŚWIADCZENIE DLA OPIEKUNA)

 

Ja,................................................................................................

                imię i nazwisko

 Jako rodzic /opiekun prawny wyrażam zgodę na skorzystanie przez: ..................................................................................................................

imię i nazwisko 

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z regulaminem korzystania z Parku Linowego MOSiR Sochaczew i akceptuję jego warunki. Ponadto oświadczam, że nie występują w przypadku w/w osoby przeciwwskazania zdrowotne  do aktywności ruchowej w parku linowym. Zdaję sobie sprawę, że nieprzestrzeganie regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa przekazanych mi podczas szkolenia może grozić wypadkiem, za który właściciel parku nie ponosi odpowiedzialności. Oświadczam że zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją Administratora Danych Osobowych „Informacja dla osoby korzystającej z Parku Linowego MOSiR Sochaczew” dotyczącą ochrony danych osobowych, o której mowa w art. 13 RODO, która wywieszona jest na tablicy informacyjnej.

 

Data podpis  .............................................

kontakt