przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455687 odwiedzin

Stadion miejski

A A A

Stadion miejski

Regulamin Stadionu Miejskiego w Sochaczewie, ul. Chopina 101

 

 1. Stadion jest administrowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ul. Olimpijska 3, tel. 046/ 862 77 59.
 2. Stadion przeznaczony jest do organizowania zawodów i zajęć sportowych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych.
 3. Stadion jest otwarty codziennie od godziny 8.00 do godziny 21.30.
 4. W godzinach 21.30 - 8.00 zabronione jest przebywanie na terenie Stadionu osób nie upoważnionych przez zarządcę.
 5. Ze Stadionu mogą korzystać kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej, oraz inni po uzyskaniu zgody zarządcy obiektu i zapoznania się z regulaminem
 6. Osoby małoletnie do lat 16, korzystające z urządzeń sportowych, mogą przebywać na terenie Stadionu tylko pod opieką osób dorosłych.
 7. Kluby sportowe oraz stowarzyszenia kultury fizycznej mogą prowadzić zajęcia na Stadionie wyłącznie pod kierunkiem trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę.
 8. Za bezpieczeństwo i porządek na obiekcie w trakcie imprezy odpowiada Organizator imprezy.
 9. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu, zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracowników Stadionu, służb porządkowych i osób upoważnionych przez zarządcę.
 10. Za rzeczy pozostawione na terenie Stadionu zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Przebywający na Stadionie ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia i dewastację obiektu. Jednocześnie są zobowiązani do zgłaszania wyrządzonych szkód pracownikom Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie
 12. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na terenie Stadionu może odbywać się tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
 13. Zabrania się poruszania pojazdami poza wyznaczonymi strefami.
 14. Osoby, które będą zakłócały porządek, będą zmuszone do opuszczenia obiektu.
 15. Nadzór nad utrzymaniem i konserwacją Stadionu oraz terminami, organizacją imprez, treningów i zajęć sportowych sprawuje w imieniu dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie kierownik obiektu przy ul. Chopina 101.
 16. Na Stadionie, ze zgodą dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie podmioty, o których mowa w pkt. 5 - mogą organizować imprezy, w tym imprezy masowe. Przy organizowaniu imprez masowych wymagane są stosowne pozwolenia.
 17. Rozgrywki sportowe, mecze, programowe zajęcia oraz inne imprezy rekreacyjno -sportowe, kulturalne i oświatowe odbywają się wg wcześniej ustalonego przez zarządcę Stadionu harmonogramu.
 18. Udostępnianie organizatorowi imprezy Stadionu lub jego części następuje na podstawie umowy zawartej przez organizatora imprezy z zarządcą Stadionu, na zasadach określonych w tej umowie oraz regulaminie korzystania ze Stadionu. Administrator Stadionu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie kontuzje i nieszczęśliwe wypadki przed, w czasie i po rozgrywkach i zajęciach treningowych organizowanych przez Użyczających stadion.
 19. Zasady odpłatności za korzystanie ze Stadionu określone są odrębnymi przepisami.
 20. Umieszczenie banerów reklamowych na terenie Stadionu następuje po podpisaniu stosownej umowy z Dyrektorem MOSiR w Sochaczewie.
 21. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie będą pociągnięte do odpowiedzialności karno - administracyjnej.

 

Załącznik do Regulaminu Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina 101

W czasie trwania rozgrywek piłkarskich i imprez sportowo- rekreacyjnych do obowiązków Organizatora należy w szczególności:

 • respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy,
 • niedopuszczenie do uczestniczenia w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych, a także osób zamierzających wnieść na teren Stadionu przedmioty niebezpieczne,
 • niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy, lub zapobieżenie niszczenia mienia,
 • pokrycie wszelkich kosztów w związku z uszkodzeniem mienia zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, powstałych w czasie trwania imprezy lub w związku z imprezą.

 

                                                                                                          Dyrektor MOSiR

 

Numery Telefonów Alarmowych

Policja             997

Straż pożarna   998

Pogotowie       999

kontakt