przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455687 odwiedzin

Boisko ze sztuczną nawierzchnią

A A A

Boisko ze sztuczną nawierzchnią

Boisko z trawy syntetycznej o wymiarach 60 x 30 m.
Obiekt jest ogólnodostępny, czynny 7 dni w tygodniu w okresie jesienno – zimowym w godzinach 8.00 – 18.00, w okresie wiosenno – letnim w godzinach 8.00 – 21.00.
Wybudowany z projektu Ministerstwa Sportu i PZU „Blisko Boisko” ze znaczącym udziałem Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.

REGULAMIN

Boiska o Sztucznej Nawierzchni ul. Chopina 101

 1. Boisko jest administrowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ul. Olimpijska 3, tel. 046/ 862 77 59. Obiekt jest czynny: 7 dni w tygodniu. W okresie jesienno – zimowym w godz. 8:00 - 18:00, w okresie wiosenno – letnim 8.00 – 21.00.
 2. Przed wejściem na boisko należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminem i instrukcjami użytkowania.
 3. Prawo do korzystania z boiska mają wszyscy mieszkańcy powiatu i gminy Sochaczew.
 4. Korzystanie z obiektu jest nieodpłatne.
 5. Kolejność korzystania z boiska ustala administrator.
 6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu oraz zaleceniom obsługi obiektu. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu lub nie stosujące się do zaleceń obsługi technicznej i służb porządkowych, będą wypraszane z terenu obiektu.
 7. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 8. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, wprowadzania zwierząt.
 9. Zabrania się również przebywania osób w stanie nietrzeźwym, poruszania się na rowerach, wrotkach, rolkach i innym podobnym sprzęcie (motorowery), wnoszenia pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących, opakowań szklanych, łatwo tłukących się.
 10. Wszystkich korzystających z boiska obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe przeznaczone do tego typu nawierzchni. Korzystających z boiska obowiązuje bezwzględny zakaz gry w obuwiu wyposażonym w metalowe kołki.
 11. Na całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.
 12. Materialną odpowiedzialność za ewentualne szkody ponosi użytkownik, w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny.
 13. Korzystający z boiska ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie urazy i kontuzje powstałe w trakcie trwania zajęć.
 14.  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie nie ponosi odpowiedzialności za ubiór i przedmioty pozostawione na terenie całego obiektu.
 15. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu, MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Administrator zastrzega sobie prawo do organizacji imprez sportowych na obiekcie po wcześniejszym powiadomieniu użytkowników.
 17. W okresie ferii i wakacji godziny korzystania z obiektu mogą ulec zmianie.
 18. Skargi i wnioski należy kierować do Kierownika Obiektu.
kontakt