przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
352232 odwiedzin

Regulamin rozgrywek

A A A

REGULAMIN XXVI EDYCJI AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ  SEZON 2019/2020

I. Postanowienia ogólne:

 1. Liga ma charakter zawodów towarzyskich. Celem Ligi jest stworzenie odpowiednich warunków do czynnego wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych jej uczestników poprzez grę w siatkówkę oraz wyłonienie mistrza Sochaczewa.
 2. Organizatorem rozgrywek jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.
 3. Termin rozgrywek: październik 2019 – marzec 2020 r. według kalendarza rozgrywek.
 4. Miejsce rozgrywek: Hala Sportowa  przy Chopina 101.

II. System rozgrywek:

 1. Rozgrywki toczą się w dwóch rundach:
 • Runda zasadnicza „każdy z każdym” – mecz i rewanż
 • Faza play – off : 1 – 4, 2 -3 mecz i rewanż, zwycięzcy zagrają o I miejsce, przegrani o miejsce III. Drużyny z miejsc 5 – 7 zagrają mecze każdy z każdym, kolejność drużyn po tych meczach ustala się na podstawie tabelki w której obowiązują zasady takie jak przy ustalaniu tabeli ligowej. Kolejność zadecyduje o układzie miejsc 5 – 7.

III. Drużyny i zawodnicy:

 1. W lidze może brać udział każda drużyna, która zaakceptuje niniejszy regulamin. Za drużynę zgłoszoną uważa się drużynę, której kierownik lub przedstawiciel, przedstawi najpóźniej na pierwszej kolejce rozgrywek listę min. 8, a maksymalnie 16 osób, przy czym osoby niepełnoletnie muszą załączyć do zgłoszenia zgodę rodziców.
 2. Zgłoszeni zawodnicy nie mogą być zawodnikami trenującymi i grającymi czynnie w klubie sportowym zgłoszonych do rozgrywek Plus Ligi, I, II PLS i LSK. Zapis nie dotyczy zawodników poniżej 18 roku życia. Zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat a nie ukończyli 18 roku życia muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica bądź opiekuna na udział w rozgrywkach. W przypadku wątpliwości, o dopuszczeniu zawodnika decyduje organizator. Członkami drużyn mogą być zarówno mężczyźni jak i kobiety na zasadzie pełnej dowolności.
 3. Zawodnik składa podpis na karcie zgłoszeniowej, co jednoznaczne jest z tym, iż odpowiada on za swoje ubezpieczenie i akceptuje regulamin rozgrywek ALPS. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i terminarzem rozgrywek. Nieznajomość ich nie będzie traktowana jako wytłumaczenie.
 4.   W trakcie rozgrywek można dokonywać korekt składu nie później niż do 30.11.2019 r. Zawodnik może raz w ciągu trwania rozgrywek zmienić barwy klubowe. W przypadku wystąpienia w meczu zawodnika nieuprawnionego do gry, drużyna przeciwna wygrywa spotkanie walkowerem.
 5. Sprawy drużyn są załatwiane z organizatorem wyłącznie przez kierowników drużyn.
 6. W wypadku wycofania się którejś z drużyn z Ligi, przed zakończeniem I rundy rozgrywek – wszystkie wyniki meczów z udziałem tej drużyny zostają anulowane. W wypadku wycofania się drużyny w trakcie trwania rundy rewanżowej wszystkie mecze z udziałem tej drużyny (w całej rundzie rewanżowej – nawet te rozegrane) traktuje się jako walkowery.
 7. Istnieje możliwość jednej zamiany terminu meczu w ciągu rozgrywek, jednak muszą się na nią zgodzić obydwie drużyny. Zamiana terminu meczu musi być ustalona najpóźniej 4 dni przed kolejką, w której rozgrywany ma być zamieniony mecz.

IV. Zasady gry:

 1. Rozgrywki Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej są prowadzone na ogólnych zasadach PZPS, a interpretacja wszystkich elementów gry należy tylko i wyłącznie do sędziego głównego meczu.
 2. Dopuszczalne spóźnienie drużyny na mecz wynosi 15 minut.
 3. Aby rozpocząć mecz minimalna ilość zawodników w zespole musi wynosić pięciu. Jeżeli w wyniku wykluczenia w którymkolwiek zespole pozostanie mniej niż pięciu zawodników mecz należy przerwać a drużynie przeciwnej przyznać walkower 3:0.
 4. Za wygraną w setach 3:0, 3:1 drużyna uzyskuje 3 punkty. Za wygraną 3:2 drużyna uzyskuje 2 punkty Za przegraną 2:3 drużynie przegranej przyznaje się 1 punkt.
 5. Rozgrywki są prowadzone w systemie „do trzech wygranych setów”. W przypadku przekroczenia 25 punktu bez rozstrzygnięcia, gra toczy się do uzyskania dwupunktowej przewagi jednej z drużyn. Set piąty kończy 15 punkt, jeżeli nie rozstrzygnie on meczu również gra toczy się do dwóch punktów przewagi.
 6. O kolejności miejsc w tabeli decydują kolejno:

            - większa liczba zdobytych punktów meczowych

            - lepszy stosunek setów,

            - większa liczba wygranych setów,

            - lepszy stosunek w „małych” punktach,

            - większa liczba wygranych „małych” punktów.

a) W przypadku więcej niż dwóch drużyn z jednakową ilością punktów na koniec rozgrywek ma zastosowanie tzw. „mała tabelka”, w której bierze się pod uwagę wszystkie mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami i o miejscu w tabeli decyduje kolejno jw.

 1. Po każdym meczu zostaje wybrany najlepszy zawodnik spotkania. Wyboru tego dokonują kapitanowie drużyn rozgrywających mecz i sędzia.
 2. Kary:

            - żółta kartka – upomnienie dla zawodnika,

            - czerwona kartka – utrata 1 punktu meczowego,

- żółta i czerwona kartka jednocześnie wykluczenie zawodnika do końca seta, ew. dyskwalifikacja    zawodnika,

            - nie przybycie na mecz – walkower, utrata trzech punktów na rzecz przeciwnika,

            - trzeci walkower  – wykluczenie drużyny z rozgrywek.

UWAGI: W przypadku ukarania zawodnika czerwoną kartką za szczególnie nie sportowe zachowanie, Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia zawodnika z kolejnych spotkań, aż do wykluczenia zawodnika z rozgrywek ALPS włącznie.

V. Nagrody i świadczenia:

 1. Wszystkie drużyny otrzymują puchary, trzy najlepsze dodatkowo medale.

 2. Nagrody indywidualne przyznane będą w kategoriach:

- Najlepszy przyjmujący

- Najlepszy środkowy

- Najlepszy atakujący

- Najlepszy rozgrywający

- Najlepszy libero

- MVP sezonu

 3. Wyboru poszczególnych zawodników do nagród indywidualnych dokonują kapitanowie drużyn na spotkaniu odbywającym się pomiędzy meczami w fazie play - off.

VI. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie bierze odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty,    szkody lub wypadki losowe poniesione przez uczestników.
 2. Ubezpieczenie zawodników, posiadanie aktualnych badań lekarskich oraz dojazdy na zawody spoczywa na zespołach uczestniczących w rozgrywkach.
 3. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

4.  W sezonie 2019/2020 ustala się opłatę wpisowego na pokrycie kosztów organizacji Ligi w wysokości 600,00 zł. Opłaty z tytułu wpisowego muszą być uiszczone do dnia 15.10.2019 r. do Organizatora. Uiszczenie opłaty równoznaczne jest ze zgłoszeniem drużyny do rozgrywek i w przypadku wycofania zespołu w czasie rozgrywek nie przysługuje zwrot kosztów wpisowego.

 

  VII. Ochrona danych osobowych:

Klauzula Informacyjna - Ochrona danych osobowych ( art. 13 RODO).

Administratorem podanych danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew.

Inspektor ochrony danych: kontakt telefoniczny 46 862-77-59 wew. 124, lub e-mail: mosir@mosir.sochaczew.pl Celem przetwarzania danych jest: promowanie działań związanych z realizacją celu jakim jest upowszechnianie sportu wśród dorosłych, dzieci i młodzieży, prowadzenie i realizacja XXVI edycji Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej, oraz w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora. Ponadto, dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania go o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących a przetwarzanie jest zgodne z ustawą z dnia 25.10.1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalno-sportowej.

Zebrane dane będą przechowywane do: dane po zakończeniu imprezy zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający odczytanie danych osobowych.

Zebrane dane mogą być przekazywane: dane mogą być ujawniane odbiorcom na mocy przepisów prawa, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych firmie świadczącej usługi elektronicznego pomiaru czasu oraz innym podmiotom: ratownicy medyczni, szpital.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17RODO), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18RODO) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w półmaratonie.

Po otrzymaniu zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji imprezy XXVI edycja Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. Organizator będzie uprawniony do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Turnieju  oraz funkcjonowania strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia).

 

 

kontakt