przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455685 odwiedzin

Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości

A A A

Sochaczew, dnia 02.09.2019 roku

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM, PISEMNYM

NA WYDZIERŻAWIENIE TERENU

WRAZ Z USYTUOWANYM NA NIM LOKALEM

– MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOCHACZEWIE

 

I Przedmiot dzierżawy.

Przedmiotem ogłoszenia jest wydzierżawienie terenu wraz z usytuowanym na nim lokalem przy ul. Pokoju 12 (Targowisko Miejskie) w Sochaczewie, część działki – gruntu nr 774/2  o powierzchni 197,38  m2 .

 

II Warunki przetargu.

 Zaoferowana cena wynajmu nie może być mniejsza niż  22,50  zł netto za 1 m2. Do stawki netto zostanie doliczony podatek VAT oraz  podatek od nieruchomości.

 1. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony tj. 3 lata.
 2. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na wydzierżawienie terenu wraz z usytuowanym na nim lokalem przy ul. Pokoju 12 (Targowisko Miejskie 774/2 197,38 m2)” należy składać do dnia 09.09.2019 r. godz. 10:45 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie,   ul. Olimpijska 3  pok. 01/17.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.09.2019 r. o godz. 10:50 w Miejskim Ośrodku Sportu  i Rekreacji w Sochaczewie.
 4. Oferta (załącznik nr 1) musi zawierać oświadczenia Oferenta:

a)      oświadczenia (załącznik nr 2), iż zapoznał się z ogłoszeniem o przetargu ofertowym (w tym – opisem przedmiotu dzierżawy) i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

b)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy (załącznik nr 2),

c)      zobowiązuje się do zawarcia umowy (załącznik nr 3) w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 1. Przedmiot dzierżawy można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem obiektu tj. Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ul. Olimpijska 3                tel. (46)  862-77-59. Szkic sytuacyjny dostępny jest w siedzibie MOSiR Sochaczew,                   ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew pok. 01/17 parter.
 2. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert, odstąpienie od przetargu, jak również unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie,   ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew w której imieniu obowiązki Administratora wykonuje Dyrektor.
  2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w MOSiR Sochaczew za pomocą adresu mosir@mosir.sochaczew.pl lub telefonicznie 0-46 862-77-59 wew. 124
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO w celu związanym z zarządzeniem gminnym zasobem nieruchomości, bieżącą obsługą zawartych umów lub dochodzeniem roszczeń w związku z zawartą umową.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na gminie – miasto Sochaczew w postaci zarządzania zasobem nieruchomości, tj.

4.1.    przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2018.121 t.j. z  p.zm.);

4.2.    przepisów Uchwały nr XXII/214/08 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania ( Mazow.2008.60.2148 z dnia 2008.04.28);

4.3.    przepisów Uchwały nr XLVI/513/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28.10.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminy przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd ( Mazow.2015.336 z dnia 2015.01.16)

4.4.    Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013 roku, Dz. U. z 2013 roku poz. 330 z późn. zm.).

4.5.    Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity z dnia 5 sierpnia 2013 roku, Dz. U. z 2013 r., poz. 1870 z późn. zm.).

4.6.    Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Tekst jednolity z dnia 4 marca 2013 roku, Dz. U. z 2013 r., poz. 289 z późn. zm.).

4.7.    Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz. U. z 2014 roku, poz. 119 z późn. zm. ).

4.8.    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być:

5.1.    osoby lub podmioty, uprawnione do uzyskania informacji na Pana/Pani temat na podstawie przepisów prawa;

5.2.    inne podmioty,  które na podstawie stosownych umów powierzenia danych osobowych podpisanych  z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sochaczewie przetwarzają dane osobowe.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przekazane zostaną do archiwum zakładowego i przechowywane przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych uniemożliwi lub utrudni bieżące korzystanie z  nieruchomości.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

8.1.    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

8.2.    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

8.3.    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:

8.3.1.osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

8.3.2.przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

8.3.3.Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

8.3.4.osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

8.3.5.przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

9.    nie przysługuje Pani/Panu:

9.1.   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

9.2.   prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

9.3.   na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do UODO.
 2. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

OGŁOSZENIE - PRZETARG 197,38 m2.pdf

OGŁOSZENIE - załączniki do pobrania.doc

 

Sochaczew, dnia 02.09.2019 roku

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM, PISEMNYM

NA WYDZIERŻAWIENIE TERENU

WRAZ Z USYTUOWANYM NA NIM LOKALEM

– MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOCHACZEWIE

 

I Przedmiot dzierżawy.

Przedmiotem ogłoszenia jest wydzierżawienie terenu wraz z usytuowanym na nim lokalem przy ul. Pokoju 12 (Targowisko Miejskie) w Sochaczewie, część działki – gruntu nr 774/2  o powierzchni 138,23 m2 .

 

II Warunki przetargu.

 Zaoferowana cena wynajmu nie może być mniejsza niż  14,50 zł netto za 1 m2. Do stawki netto zostanie doliczony podatek VAT oraz  podatek od nieruchomości.

 1. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony tj. 3 lata.
 2. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na wydzierżawienie terenu wraz z usytuowanym na nim lokalem przy ul. Pokoju 12 (Targowisko Miejskie 774/2 138,23 m2)” należy składać do dnia 09.09.2019 r. godz. 10:00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie,   ul. Olimpijska 3  pok. 01/17.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.09.2019 r. o godz. 10:05 w Miejskim Ośrodku Sportu  i Rekreacji w Sochaczewie.
 4. Oferta (załącznik nr 1) musi zawierać oświadczenia Oferenta:

a)      oświadczenia (załącznik nr 2), iż zapoznał się z ogłoszeniem o przetargu ofertowym  (w tym – opisem przedmiotu dzierżawy) i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

b)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy (załącznik nr 2),

c)      zobowiązuje się do zawarcia umowy (załącznik nr 3) w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 1. Przedmiot dzierżawy można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem obiektu tj. Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ul. Olimpijska 3                tel. (46)  862-77-59. Szkic sytuacyjny dostępny jest w siedzibie MOSiR Sochaczew,                   ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew pok. 01/17 parter.
 2. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert, odstąpienie od przetargu, jak również unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie,   ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew w której imieniu obowiązki Administratora wykonuje Dyrektor.
  2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w MOSiR Sochaczew za pomocą adresu mosir@mosir.sochaczew.pl lub telefonicznie 0-46 862-77-59 wew. 124
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO w celu związanym z zarządzeniem gminnym zasobem nieruchomości, bieżącą obsługą zawartych umów lub dochodzeniem roszczeń w związku z zawartą umową.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na gminie – miasto Sochaczew w postaci zarządzania zasobem nieruchomości, tj.

4.1.    przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2018.121 t.j. z  p.zm.);

4.2.    przepisów Uchwały nr XXII/214/08 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania ( Mazow.2008.60.2148 z dnia 2008.04.28);

4.3.    przepisów Uchwały nr XLVI/513/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28.10.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminy przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd ( Mazow.2015.336 z dnia 2015.01.16)

4.4.    Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013 roku, Dz. U. z 2013 roku poz. 330 z późn. zm.).

4.5.    Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity z dnia 5 sierpnia 2013 roku, Dz. U. z 2013 r., poz. 1870 z późn. zm.).

4.6.    Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Tekst jednolity z dnia 4 marca 2013 roku, Dz. U. z 2013 r., poz. 289 z późn. zm.).

4.7.    Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz. U. z 2014 roku, poz. 119 z późn. zm. ).

4.8.    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być:

5.1.    osoby lub podmioty, uprawnione do uzyskania informacji na Pana/Pani temat na podstawie przepisów prawa;

5.2.    inne podmioty,  które na podstawie stosownych umów powierzenia danych osobowych podpisanych  z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sochaczewie przetwarzają dane osobowe.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przekazane zostaną do archiwum zakładowego i przechowywane przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych uniemożliwi lub utrudni bieżące korzystanie z  nieruchomości.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

8.1.    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

8.2.    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

8.3.    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:

8.3.1.osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

8.3.2.przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

8.3.3.Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

8.3.4.osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

8.3.5.przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

9.    nie przysługuje Pani/Panu:

9.1.   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

9.2.   prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

9.3.   na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do UODO.
 2. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

OGŁOSZENIE - PRZETARG 138,23 m2.pdf

OGŁOSZENIE - załączniki do pobrania.doc

 

kontakt