przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455684 odwiedzin

Boisko do piłki nożnej

A A A

Regulamin

 1. Boisko jest administrowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ul. Olimpijska 3, tel. 046/ 862 77 59. Obiekt jest czynny: 7 dni w tygodniu.
 2. Korzystanie z obiektu jest nieodpłatne.
 3. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu oraz zaleceniom obsługi obiektu. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu lub nie stosujące się do zaleceń obsługi technicznej i służb porządkowych, będą wypraszane z terenu obiektu.
 4. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 5. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, wprowadzania zwierząt.
 6. Zabrania się również przebywania osób w stanie nietrzeźwym, poruszania się na rowerach, wrotkach, rolkach i innym podobnym sprzęcie (motorowery, samochody), wnoszenia pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących, opakowań szklanych, łatwo tłukących się itp.
 7. Materialną odpowiedzialność za ewentualne szkody ponosi użytkownik, w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny.
 8. Korzystający z boiska ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie urazy i kontuzje powstałe w trakcie trwania zajęć.
 9.  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie nie ponosi odpowiedzialności za ubiór i przedmioty pozostawione na terenie całego obiektu.
 10. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu, MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do organizacji imprez sportowych na obiekcie po wcześniejszym powiadomieniu użytkowników.
kontakt