przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455684 odwiedzin

Boisko do siatkówki plażowej

A A A

Regulamin

1 Boisko jest ogólnodostępne w godz. 8.00 do 21.00 w okresie letnim.

2. Za wcześniejszym uzgodnieniem można wypożyczyć sprzęt służący do wyznaczania placu gry.

3. Sprzęt i urządzenia sportowe znajdujące się na boisku powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem i z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

 4. Z boiska i urządzeń sportowych należy korzystać w sposób kulturalny, należy o nie dbać, a po zakończeniu zajęć miejsce ćwiczeń pozostawić w należytym porządku.

 5. Za stan boisk oraz sprzętu i urządzeń sportowych znajdujących się na nich, odpowiadają wszyscy użytkownicy. Osoby niszczące sprzęt ponoszą odpowiedzialność materialną.

 6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju urazy i szkody powstałe podczas zajęć na boisku.

 7. Osoby naruszające niniejszy regulamin lub zakłócające porządek publiczny, będą usuwane z terenu boiska

8. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie boiska jedynie pod opieką osób dorosłych

9.Za osoby niepełnoletnie korzystające z boiska odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie

10. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach odpowiada prowadzący zajęcia. Osoba odpowiedzialna za grupę jest zobowiązana każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć do sprawdzenia stanu technicznego boiska. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, prowadzący zajęcia ma obowiązek zrezygnować z nich oraz powiadomić o zaistniałym fakcie, kierownictwo obiektu tel. 46 862-87-04

11. Opiekun grupy jest zobowiązany do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania z boiska.

12. W  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  korzystającym  z  boiska zgodnie z jego przeznaczeniem

zabrania się:

a)wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska, np.: rower, deskorolka, itp..

b) niszczenia urządzeń sportowych

c)wchodzenia na urządzenia sportowe,

d)palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych używek

e)zaśmiecania , wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

f)zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

g)wprowadzania zwierząt

13. Wejście na   teren i korzystanie   z   kompleksu jest   jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.

 

kontakt