przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455685 odwiedzin

Przetarg ofertowy - pokrycie Skateparku laminatem poliestrowym.

A A A

Sochaczew, dnia 17.03.2017 r.

NR 5/2017

PRZETARG OFERTOWY

Pokrycie Skateparku laminatem poliestrowym

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ul. Olimpijska 3

na realizację usługi o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 EUR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zaprasza do składania ofert pokrycia Skateparku przy ul. Olimpijskiej 3 w Sochaczewie  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Sochaczewie.                                       

 1.     ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

96-500 Sochaczew, ul. Olimpijska 3

tel. 0-46 862-77-59

www.mosir.sochaczew.pl

e–mail: mosirorka@interia.pl

2.     TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EUR nie objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. 5 poz. 2164 ze zm.), w oparciu o procedury określone w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 EURO w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. 

3.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana i remont zabawek. Szczegółowy zakres prac:

  1. Pokrycie skateparku laminatem poliestrowym o gramaturze 900.
  2. Dwukrotne laminowanie ( żywica i mata szklana).
  3. Przed przystąpieniem do laminowania usunięcie uszkodzeń płyt pokrywających skatepark oraz wymalowanie wszystkich boków skateparku.
  4. Żywica pokrywająca skatepark musi być zabarwiona w dwóch kolorach czerwony i niebieski. Powierzchnia do laminowania to ok. 240 m2.

 

Wszystkie montowane elementy ich wymiary oraz materiały z których są wykonane muszą być tożsame z uszczegółowionymi w treści przedmiotu zamówienia.

  

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Rozpoczęcie:  01 kwietnia 2017 roku.

Zakończenie:  15 maja 2017 roku.

Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu zakończenia wykonania zamówienia biorąc pod uwagę np. utrzymujące się niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające należyte wykonanie zamówienia.

5.     Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:

Dyrektor MOSiR – Mieczysław Głuchowski

Kierownik Gospodarz Obiektów Sportowych – Renata Kubik

      Tel. 46 862-77-59

6.     MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty, sporządzone wg załącznika nr 1, należy składać w siedzibie Zamawiającego (osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew, pokój 01/17; do dnia 27.03.2017 roku,  do godz. 10.00.

2. Oferty stanowiące odpowiedź na przetarg należy opisać „Oferta na przetarg ofertowy –  Pokrycie Skateparku laminatem”.

 

 

7. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

 

  • cena brutto (koszt)

100 %

 

Załaczniki do pobrania.docx

Ogłoszenie.pdf

Umowa.docx

kontakt