przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455687 odwiedzin

Regulamin Plaży Miejskiej

A A A

REGULAMIN PLAŻY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE

      Plaża Miejska jest administrowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ul. Olimpijska 3, tel. 046/ 862 77 59.

 

  1. Plaża Miejska jest terenem ogólnodostępnym pod stałym monitoringiem Systemu Monitoringu Miejskiego.
  2. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie plaży winny zapoznać się z regulaminem i podporządkować się jego przepisom  oraz zaleceniom obsługi .
  3. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
  4. Na terenie plaży czynna jest wypożyczalnia kajaków oraz  sprzętu rekreacyjno-sportowego. Wypożyczenie  następuje na podstawie podpisanej umowy i obowiązującego cennika.
  5. Na terenie plaży obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych , środków odurzających i wprowadzania zwierząt.
  6. Zabrania się wnoszenia pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących oraz zaśmiecania i brudzenia terenu plaży.                  
  7. Korzystający ze sprzętu lub urządzeń na plaży ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody, w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny.
  8. Na plaży obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.
  9. Na terenie plaży obowiązuje zakaz wchodzenia do wody.

10.  Korzystanie z plaży odbywa się na własną odpowiedzialność. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje powstałe w trakcie pobytu na plaży.

11.   Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie nie ponosi odpowiedzialności za ubiór i przedmioty pozostawione na terenie plaży.

12.  MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu

13.  Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu usuwane będą z terenu plaży, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karno-administracyjnego.

14.  Skargi i wnioski należy kierować do MOSiR  tel. 046/862 77 59

Dyrektor MOSiR

                                                   Mieczysław Głuchowski

Numery Telefonów Alarmowych

Policja 997    Straż pożarna 998 Pogotowie  999

 

 

kontakt