przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
376326 odwiedzin

Cennik

A A A

Cennik

Cennik obiektów MOSiR ul. Warszawska 80.

 

Nie dotyczy Organizacji, Stowarzyszeń dofinansowywanych przez Burmistrza Miasta Sochaczew, które korzystają z  wejść nieodpłatnie.

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA 

Zespoły młodzieżowe

 

 

 

Cena

Zespoły 

Seniorskie

Grupy 

Niezrzeszone

Cena

Udostępnianie głównej płyty boiska dla celów treningowych
(1,5 godz.) całe boisko

150,00 zł

250,00 zł

Udostępnianie głównej płyty boiska dla celów treningowych
(1,5 godz.) pół boiska

080,00 zł

180,00 zł

Udostępnianie głównej płyty boiska na mecze         ( 2 godz.) całe boisko

180,00 zł

360,00 zł

Udostępnianie głównej płyty boiska na mecze  (1,5 godz.) pół boiska

120,00 zł

240,00 zł

Udostępnianie boiska bocznego/ sztucznego na mecze  (1,5 godz.) całe boisko

80,00 zł

180,00 zł

Udostępnianie obiektu na imprezy 

+ każda następna rozpoczęta godzina

200,00 zł

120,00 zł

300,00 zł

150,00 zł

Bieżnia LA (1,5godz.)

55,00 zł

Kort tenisowy pod zadaszeniem (1 godz.)

25,00 zł dzieci i młodzież,

50,00 zł dorośli

Oświetlenie boiska  bocznego/ sztucznego (całe boisko)

60,00 zł

Oświetlenie boiska bocznego/ sztucznego (pół boiska)

030,00 zł

Sprzęt nagłaśniający         (1 dzień)

200,00 zł

Stoły (1 dzień)

7,00 zł za sztukę

Ławy (1 dzień)

3,00 zł za sztukę

Dodatkowa obsługa techniczna (1 dzień)

100,00 zł

 

 

ZARZĄDZENIE NR 5652165.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 23 lipca 2019 r

 w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych Gminy Miasta Sochaczew administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t.j.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2019.712 t.j.) i Uchwały Nr X/80/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miasto Sochaczew, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi uprawnienia do stanowienia o ich wysokości zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Wprowadzam „Cennik wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych Gminy Miasta Sochaczew administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.

 

kontakt