przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455685 odwiedzin

Regulamin

A A A

 

 

      Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/168/16

Rady Miejskiej w Sochaczewie

z dnia 24 maja 2016 r.

 

 

Regulamin Stadionu Miejskiego w Sochaczewie

ul. Warszawska 80

 

 

 1. Stadiony są administrowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ul. Olimpijska 3, tel. 046/ 862 77 59, zwanym dalej Zarządcą.

 

 1. Stadiony przeznaczone są do organizowania zawodów i zajęć sportowych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych.

 

 1. Stadiony są otwarte codziennie od godziny 08:00 do godziny 21:30.

 

 1. W godzinach 21:30 – 08:00 zabronione jest przebywanie na terenie Stadionów osób nie upoważnionych przez zarządcę.

 

 1. Ze Stadionów mogą korzystać kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej, oraz inni po uzyskaniu zgody zarządcy obiektu i zapoznania się z regulaminem

 

 1. Osoby małoletnie do lat 16, korzystające z urządzeń sportowych, mogą przebywać na terenie Stadionów tylko pod opieką osób dorosłych.

 

 1. Kluby sportowe oraz stowarzyszenia kultury fizycznej mogą prowadzić zajęcia na Stadionach wyłącznie pod kierunkiem trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę.

 

 1. Za bezpieczeństwo i porządek na obiektach w trakcie imprezy odpowiada Organizator imprezy.

 

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu, zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracowników, służb porządkowych i osób upoważnionych przez zarządcę.

 

10.  Za rzeczy pozostawione na terenie Stadionów zarządca nie ponosi odpowiedzialności.

 

11.  Przebywający na Stadionie ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia i dewastację obiektu. Jednocześnie są zobowiązani do zgłaszania wyrządzonych szkód Zarządcy.

 

12.  Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na terenie Stadionów może odbywać się tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

 

13.  Zabrania się poruszania pojazdami poza wyznaczonymi strefami.

 

14.  Osoby, zakłócające porządek, będą zmuszone do opuszczenia obiektu.

 

15.  Nadzór nad utrzymaniem i konserwacją Stadionów oraz terminami, organizacją imprez, treningów i zajęć sportowych sprawuje w imieniu Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie odpowiednio kierownik obiektu przy ul. Warszawskiej 80 i kierownik obiektu przy ul. Chopina 101

 

16.  Na Stadionach, za zgodą dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie podmioty, o których mowa w pkt. 5 - mogą organizować imprezy, w tym imprezy masowe. Przy organizowaniu imprez masowych wymagane są stosowne pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

17.  Rozgrywki sportowe, mecze, programowe zajęcia oraz inne imprezy rekreacyjno-sportowe, kulturalne i oświatowe odbywają się wg wcześniej ustalonego przez zarządcę Stadionów harmonogramu.

 

18.  Udostępnianie organizatorowi imprezy Stadionów lub jego części następuje na podstawie umowy zawartej przez organizatora imprezy z zarządcą Stadionów, na zasadach określonych w tej umowie oraz regulaminie korzystania ze Stadionów. Zarządca Stadionów nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie kontuzje i nieszczęśliwe wypadki przed, w czasie i po rozgrywkach i zajęciach treningowych organizowanych przez podmioty, którym użyczono obiekt.

 

19.  Zasady odpłatności za korzystanie ze Stadionów określone są odrębnymi przepisami.

20.  Umieszczenie banerów reklamowych na terenie Stadionów następuje po podpisaniu   

      stosownej umowy z Dyrektorem MOSiR w Sochaczewie.

21. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie będą pociągnięte do                     

      odpowiedzialności karno-administracyjnej.

22. W  czasie  trwania  rozgrywek  piłkarskich  i  imprez  sportowo-  rekreacyjnych  do 

      obowiązków organizatora należy w szczególności:

 

1)  respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed    rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy,

2)  niedopuszczenie do uczestniczenia w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych, a także osób zamierzających wnieść na teren Stadionów przedmioty niebezpieczne,

3)  niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub  zdrowia uczestników imprezy, lub zapobieżenie niszczenia mienia,

4)  pokrycie wszelkich kosztów w związku z uszkodzeniem mienia zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, powstałych w czasie trwania imprezy lub w związku z imprezą.

 

 

Numery Telefonów Alarmowych

Policja      997

Straż pożarna       998

Pogotowie    999

 

DYREKTOR MOSIR

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY UŻYTKOWANIA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 80 ZARZĄDZANEGO PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SOCHACZEWIE

 

I. Zasady użytkowania Bieżni lekkoatletycznej z nawierzchnią poliuretanową

 1. Korzystać z bieżni mogą stowarzyszenia kultury fizycznej, które w danym roku otrzymują dotacje Gminy Miasto Sochaczew.
 2. Warunkiem korzystania z bieżni jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego, tj. obuwie na płaskiej podeszwie przystosowane do biegania lub kolców biegowych o długości do 6 mm.
 3. Podczas trwania meczu/zawodów korzystanie z bieżni jest zabronione.
 4. Podczas trwania treningu na płycie boiska  korzystanie z bieżni możliwe jest tylko po uzyskaniu zgody Zarządcy obiektu.

 

II.  Zasady użytkowania urządzeń lekkoatletycznych

 1. Z urządzeń lekkoatletycznych tj. skocznia w dal, wzwyż, rzutnia,  korzystać mogą tylko grupy zorganizowane po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji i pod opieką osoby uprawnionej do wykonywania ćwiczeń na danych urządzeniach (trenera, instruktora LA czy nauczyciela WF).

 

III. Zasady użytkowania murawy

 1. Z murawy mogą korzystać jedynie członkowie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej tj. Klub Piłkarski ORKAN Sochaczew, RC ORKAN Sochaczew, Klub Sportowy „Bzura Chodaków”, Uczniowski Klub Sportowy „Unia Boryszew”.
 2. W okresie zimowym kiedy murawa jest zamarznięta bądź zalega pokrywa śnieżna korzystanie z murawy jest zabronione.
 3. Kategorycznie zabrania się prowadzenie na murawie boiska i w jej otoczeniu intensywnych treningów siłowych, przeciążających nawierzchnię trawiastą.

 

Powyższe zasady sporządzono na podstawie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Obiektu.

 

 

DYREKTOR MOSIR

 

kontakt