przejdź do Sochaczew.pl
323312 odwiedzin

Regulamin

A A A

Regulamin

Regulamin Stadionu Miejskiego w Sochaczewie,

ul. Warszawska 80

 1.      Stadion jest administrowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ul. Olimpijska 3,   tel. 046/  862 77 59, zwanym dalej Zarządcą. 

2.      Stadion przeznaczony jest do organizowania zawodów i zajęć sportowych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych.

3.      Stadion jest otwarty codziennie od godziny 8.00 do godziny 21.30.

4.      W godzinach 21.30 - 8.00 zabronione jest przebywanie na terenie Stadionu osób nie upoważnionych przez zarządcę.

5.      Ze Stadionu mogą korzystać kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej, oraz inni po uzyskaniu zgody zarządcy obiektu i zapoznania się z regulaminem

6.      Osoby małoletnie do lat 16, korzystające z urządzeń sportowych, mogą przebywać na terenie Stadionu tylko pod opieką osób dorosłych.

7.      Kluby sportowe oraz stowarzyszenia kultury fizycznej mogą prowadzić zajęcia na Stadionie wyłącznie pod kierunkiem trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę.

8.      Za bezpieczeństwo i porządek na obiekcie w trakcie imprezy odpowiada Organizator imprezy.

9.      Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu, zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracowników Stadionu, służb porządkowych i osób upoważnionych przez zarządcę.

10. Za rzeczy pozostawione na terenie Stadionu zarządca nie ponosi odpowiedzialności.

11. Przebywający na Stadionie ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia i dewastację obiektu. Jednocześnie są zobowiązani do zgłaszania wyrządzonych szkód Zarządcy.

12. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na terenie Stadionu może odbywać się tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

13. Zabrania się poruszania pojazdami poza wyznaczonymi strefami.

14. Osoby, zakłócające porządek, będą zmuszone do opuszczenia obiektu.

15. Nadzór nad utrzymaniem i konserwacją Stadionu oraz terminami, organizacją imprez, treningów i zajęć sportowych sprawuje w imieniu Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie kierownik obiektu przy  ul. Warszawskiej 80

16. Na Stadionie, za zgodą dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie podmioty, o których mowa w pkt. 5 - mogą organizować imprezy, w tym imprezy masowe. Przy organizowaniu imprez masowych wymagane są stosowne pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

17. Rozgrywki sportowe, mecze, programowe zajęcia oraz inne imprezy rekreacyjno -sportowe, kulturalne i oświatowe odbywają się wg wcześniej ustalonego przez zarządcę Stadionu harmonogramu.

18. Udostępnianie organizatorowi imprezy Stadionu lub jego części następuje na podstawie umowy zawartej przez organizatora imprezy z zarządcą Stadionu, na zasadach określonych w tej umowie oraz regulaminie korzystania ze Stadionu. Zarządca Stadionu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie kontuzje i nieszczęśliwe wypadki przed, w czasie i po rozgrywkach i zajęciach treningowych organizowanych przez podmioty, którym użyczono obiekt.

19. Zasady odpłatności za korzystanie ze Stadionu określone są odrębnymi przepisami.

20. Umieszczenie banerów reklamowych na terenie Stadionu następuje po podpisaniu stosownej umowy z Dyrektorem MOSiR w Sochaczewie.

21. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie będą pociągnięte do odpowiedzialności karno - administracyjnej.

22. W czasie trwania rozgrywek piłkarskich i imprez sportowo- rekreacyjnych do obowiązków Organizatora należy w szczególności:

  • respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy,
  • niedopuszczenie do uczestniczenia w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych, a także osób zamierzających wnieść na teren Stadionu przedmioty niebezpieczne,
  • niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy, lub zapobieżenie niszczenia mienia,
  • pokrycie wszelkich kosztów w związku z uszkodzeniem mienia zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, powstałych w czasie trwania imprezy lub w związku z imprezą.

 

                                                                                                          Dyrektor MOSiR

 

Numery Telefonów Alarmowych

Policja                       997

Straż pożarna 998

Pogotowie                 999

 

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość