przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455687 odwiedzin

Regulamin

A A A

REGULAMIN MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI


1. Do korzystania z Ośrodka mają prawo osoby posiadające ważny karnet lub bilet wstępu
2. Przed wejściem do pomieszczeń sportowo- rekreacyjnych należy zmienić obowiązkowo obuwie zewnętrzne na obuwie sportowe używane tylko do zajęć w hali i salach ćwiczeń. Dotyczy to również kibiców.
Obuwie zewnętrzne należy pozostawiać w szatni ogólnej wraz z wierzchnim okryciem
3. Klucze do pomieszczeń mogą pobierać z recepcji osoby upoważnione , potwierdzając ich pobranie i zdanie czytelnym podpisem
4. Korzystający z pomieszczeń Ośrodka zobowiązani są każdorazowo po zakończeniu zajęć do przekazania użytkowanych pomieszczeń pracownikowi dyżurującemu MOSiR.
5. Grupy ćwiczebne korzystające z hali sportowej mogą przemieszczać się po Ośrodku tylko w sposób zorganizowany ( grupy młodzieży tylko pod opieką nauczyciela, opiekuna )
6. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie Ośrodka- MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
7. Osoby korzystające z wynajmu pomieszczeń : hala, pływalnia, sauna, solarium, powinny mieć aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do użytkowania w/w.
8. Korzystający z pomieszczeń Ośrodka powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się od nieszczęśliwych wypadków
9. Na terenie całego ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia, spożywania napojów alkoholowych i przyjmowania środków odurzających
10. Zabrania się korzystania z wszelkich urządzeń Ośrodka bez nadzoru instruktora lub nauczyciela WF
11. Przebywający na terenie Ośrodka zobowiązani są do ścisłego wykonania zaleceń i poleceń pracowników MOSiR
12. Użytkownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów BHP i P-poż na terenie Ośrodka
13. Wszelkie zauważone usterki należy natychmiast zgłaszać pracownikowi dyżurnemu MOSiR
14. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania , uszkodzenia, zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń odpowiedzialność materialną ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice
15. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania z pomieszczeń MOSiR

Mieczysław Głuchowski

Dyrektor MOSiR Sochaczew

kontakt