przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455687 odwiedzin

Cennik

A A A

 

Cennik

ZARZĄDZENIE NR  329.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 grudnia 2022 r.

 

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych Gminy Miasta Sochaczew administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie na rok 2023

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j. z późn. zm.[1]) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2021.679 t.j.) i Uchwały Nr X/80/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miasto Sochaczew, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi uprawnienia do stanowienia o ich wysokości zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Wprowadzam „Cennik wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych Gminy Miasta Sochaczew administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.

 

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.01.2023 r.[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561.

 

 CENNIK OD 1.01.2023

 Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Sochaczew nr 329.2022 z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych Gminy Miasta Sochaczew, administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie na rok 2023

cena za wynajem hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2 wynosić będzie

WYSZCZEGÓLNIENIE

PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA

Opłata za godzinę 

duża hala

114,00 zł

mała sala

  95,00 zł

 

Zgodnie z & 2. 1. 7 Uchwały nr X/80/11Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miasto Sochaczew, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi uprawnienia do stanowienia o ich wysokości, ustalono zwolnienie z opłat za obiekty , w tym hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2 następujących podmiotów:

1) klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych zarejestrowanych i działających na terenie gminy,
2) stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, realizujących zadania własne gminy, które spełnią kryteria zawarte w zarządzeniu Burmistrza dotyczącym szczegółowych zasad bezpłatnego korzystania z obiektów i urządzeń,
3) organizatorów imprez zleconych przez gminę lub odbywających się pod patronatem Burmistrza,
4) organizatorów imprez charytatywnych, patriotycznych i prorodzinnych posiadających pisemną zgodę Burmistrza,
5) organizatorów realizujących zadania w ramach obowiązujących umów o partnerstwie i współpracy zawartych z gminą;

kontakt