przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455687 odwiedzin

Regulamin

A A A

 

 

 1. Do korzystania z obiektu prawo mają osoby wynajmujące halę na warunkach wynikających z zawartych umów.
 2.   Przed wejściem do pomieszczeń sportowo – rekreacyjnych należy zmienić obowiązkowo obuwie zewnętrzne na obuwie sportowe używane tylko do zajęć w hali.
 3. Klucze do pomieszczeń mogą odbierać osoby upoważnione, potwierdzające ich pobranie i zdanie czytelnym podpisem.
 4. Korzystający z pomieszczeń Ośrodka zobowiązani są każdorazowo po zakończeniu zajęć do przekazania użytkowanych pomieszczeń pracownikowi dyżurującemu MOSiR.
 5. Grupy ćwiczebne korzystające z hali sportowej mogą przemieszczać się po Ośrodku tylko w sposób zorganizowany (grupy młodzieży tylko pod opieka nauczyciela – opiekuna)
 6. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie Ośrodka MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Osoby korzystające z wynajmu pomieszczeń powinny mieć aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do korzystania.
 8. Korzystający z pomieszczeń Ośrodka powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się od nieszczęśliwych wypadków.
 9. Na terenie całego Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia, spożywania napojów alkoholowych i przyjmowanie środków odurzających.
 10. Zabrania się z korzystania z wszelkich urządzeń Ośrodka bez nadzoru instruktora lub nauczyciela w-f.
 11. Przebywający na terenie Ośrodka zobowiązani są do ścisłego wykonania zaleceń i poleceń pracowników MOSiR.
 12. Użytkownicy obowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów BHP i P.poż. na terenie Ośrodka.
 13. Wszelkie zauważone usterki należy natychmiast zgłaszać pracownikowi dyżurnemu MOSiR.
 14. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania, uszkodzenia, zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń odpowiedzialność materialną ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice.
 15. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania z pomieszczeń MOSiR.
kontakt