przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455684 odwiedzin

Regulaminy obowiązujące na pływalni "ORKA"

A A A

REGULAMIN  WEWNĘTRZNY  POBYTU  GRUP  ZORGANIZOWANYCH  NA  PŁYWALNI W  SOCHACZEWIE. (od 18.06.2014r.)

 1.      Pod pojęciem grupy zorganizowanej dzieci i młodzieży rozumie się grupę uczestników zgłoszoną przez kierownika-opiekuna grupy w kasach Pływalni jako wejście grupowe.

2.      Wejście grupowe musi być wcześniej uzgodnione z kierownictwem Pływalni.

3.      Grupa musi być pod opieką pełnoletniego kierownika-wychowawcy.

4.      Przyjmuje się, że na każde 15 osób przebywających na terenie pływalni  musi przypadać, co najmniej jeden pełnoletni opiekun a w przypadku grup osób niepełnosprawnych jeden pełnoletni opiekun na każde 5 osób.

5.      Jeżeli w grupie są dzieci poniżej 7 roku życia wymagany jest dodatkowo opiekun dla każdego dziecka.

6.      Liczba opiekunów dla grupy osób niepełnosprawnych zależna jest od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.

7.      Opiekun ma być obecny z grupą na terenie pływalni i jest odpowiedzialny za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na jej terenie.

8.      Kierownik-opiekun grupy przed wejściem na pływalnię zobowiązany jest  do zapoznania uczestników grupy z panującymi na niej regulaminami.

9.      Kierownik-opiekun grupy zorganizowanej przed wejściem na pływalnię w kasach Pływalni własnoręcznym podpisem potwierdza na otrzymanym formularzu, że zapoznał grupę z regulaminami obowiązującymi na pływalni.

10. Kierownik-opiekun grupy zorganizowanej pobiera i zdaje osobiście paski basenowe umożliwiające wejście i korzystanie z szafek basenowych.

11. Kierownik-opiekun grupy zobowiązany jest do ciągłego monitorowania podległej mu grupy, przestrzegania przez nią regulaminów obowiązujących na terenie pływalni.

12. Kierownik-opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest po wejściu na płytę pływalni skontaktować się z ratownikiem dyżurnym celem ustalenia zasad korzystania z pływalni przez jego grupę.

13. Grupa zorganizowana wraz z kierownikiem-opiekunem wchodzi na pływalnię jednocześnie i razem ją opuszcza.

14. Sprzęt do nauki pływania lub zabawy w wodzie wydaje instruktor prowadzący zajęcia lub opiekun grupy po poinformowaniu o tym ratownika pełniącego dyżur.

15. Korzystanie ze zjeżdżalni wodnej dozwolone jest wyłącznie pod stałą opieką opiekuna grupy, który przed wpuszczeniem grupy ma obowiązek zapoznać ją z regulaminem zjeżdżalni.

16. Kierownik-opiekun grupy zorganizowanej ma bezwzględny obowiązek przeprowadzenia zbiórki grupy przed wejściem na pływalnię i zaraz po jej opuszczeniu (wyjście z wody). W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do stanu ilościowego uczestników grupy w trakcie pobytu na pływalni i po wyjściu z wody należy natychmiast alarmować służby ratownicze.

 

Regulamin dla uczestników/ opiekunów osób niepełnoletnich  uczestniczących w zajęciach organizowanych przez MOSiR Sochaczew na Pływalni ORKA (od 1.07.2014r.)

 1.      Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania regulaminów obowiązujących na Pływalni.

2.      Wpłaty za uczestnictwo w zajęciach są uiszczane

na pierwszych zajęciach w danym miesiącu/ cyklu.

3.      Dzieci do lat 7 wchodzą na zajęcia pod opieką opiekuna prawnego lub osoby dorosłej przez niego wyznaczonej do sprawowania opieki.

4.      W przypadku mniejszej od 10 ilości wpłat za zajęcia, MOSiR Sochaczew może zmniejszyć ilość zajęć przewidzianych w danym miesiącu dla grupy.

5.      MOSiR Sochaczew nie realizuje zwrotów pieniędzy w przypadku wykupienia usługi a jej niewykorzystania.

6.      Przeniesienie środków pieniężnych za nie wykorzystaną usługę może wystąpić jedynie w przypadku udokumentowanej nieobecności na więcej niż połowie zajęć w danym cyklu/ miesiącu.

7.      Uczestnicy zajęć zapisując się do grupy deklarują brak przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w danej grupie.

8.      Uczestnicy grup wykupujący usługę w której cenie jest wliczony pobyt, muszą opuścić nieckę basenową bezpośrednio po zakończonych zajęciach i zdać kluczyk instruktorowi prowadzącemu. W przypadku chęci pozostania na Pływalni dłużej konieczne jest przedłużenie biletu w kasach Pływalni.

 

REGULAMIN (WYTYCZNE) DLA DZIECI DO 4 LAT  

 1. Dzieci do lat 4 wchodzą bezpłatnie.

 2. Dziecko przed pierwszym przyjściem na basen powinno być przebadane przez lekarza pediatrę i uzyskać jego akceptacje na korzystanie z basenu. Niewskazana jest kąpiel dzieci z chorobami uszu, układu: moczowego, wydalniczego.

 3. Dzieci do 4 lat przebywający w wodzie muszą posiadać pampersy wodoodporne.

 4. Wodoodporne pampersy mogą być zdejmowane lub wymieniane dzieciom tylko pod natryskami lub w przebieralni.

 5. Opiekun odpowiada za prawidłowe założenie i zabezpieczenie pampersów.

 6. Nie należy dzieci karmić bezpośrednio przed wejściem do wody, na ok. 20-30 minut wcześniej.

 7. Nie należy smarować dzieci oliwkami ani kremami, gdyż ciałko staje się śliskie i trudniej jest je bezpiecznie utrzymać w wodzie.

 8. Opiekun zobowiązany jest do bezpośredniej opieki nad dzieckiem.

 9. Wchodzenie do wody i wychodzenie po schodkach z dzieckiem na ręku jest zabronione.

 10. Ze względów bezpieczeństwa nie pozwólmy dzieciom biegać po płycie basenu.

 11. Dzieci w pampersach wodoodpornych mają zakaz przebywania w basenie pływackim.

 12. Wszystkich korzystających z pływalni obowiązuje ponadto ogólny regulamin pływalni.

kontakt