przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455685 odwiedzin

Pytania i odpowiedzi

A A A

Sochaczew, dnia 28-04-2022 roku.

Dotyczy: Przetargu ofertowego nr 03/PO/MOSiR/2022 na : „Wykonanie badań i pomiaru czynników szkodliwych na Pływalni „ORKA” w Sochaczewie”.

Odpowiedzi na zapytania do treści ogłoszenia  i modyfikacja treści ogłoszenia.

Zamawiający Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie informuje, iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikację treści ogłoszenia.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy dotyczących paragrafu czwartego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów § 4 umowy, który otrzymuje brzmienie:

Poprzednie zapisy umowy.

§ 4

  1. W razie opóźnienia w dostarczeniu dokumentacji oraz informacji, o których mowa w § 5 umowy Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto opóźnionych badań, za każdy dzień opóźnienia.
  2.  W przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający ma prawo naliczyć kare umowna w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego   w § 3 Umowy.
  3. Roszczenia o zapłatę kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
  4. Naliczone Wykonawcy kary umowne mogą być potrącane z jego wynagrodzenia.

 

Zapisy umowy po zmianie.

§ 4

  1. W razie zwłoki w dostarczeniu dokumentacji oraz informacji, o których mowa w § 5 umowy Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto spóźnionych badań, za każdy dzień zwłoki.
  2.  W przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego   w § 3 Umowy.
  3. Roszczenia o zapłatę kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
  4. Naliczone Wykonawcy kary umowne mogą być potrącane z jego wynagrodzenia. Całkowita wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia netto.
kontakt