przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455685 odwiedzin

CENNIK

A A A

 

ZARZĄDZENIE NR  329.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 grudnia 2022 r.

 

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych Gminy Miasta Sochaczew administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie na rok 2023

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j. z późn. zm.[1]) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2021.679 t.j.) i Uchwały Nr X/80/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miasto Sochaczew, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi uprawnienia do stanowienia o ich wysokości zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Wprowadzam „Cennik wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych Gminy Miasta Sochaczew administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.

 

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.01.2023 r.[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561.

 

CENNIK

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA 

Zespoły młodzieżowe

(dzieci i młodzież szkolna) 

 

Cena

Zespoły seniorskie,
grupy niezrzeszone

 

Cena

Udostępnianie głównej płyty boiska (1 godz.)

240,00 zł

480,00 zł

Udostępnianie głównej płyty boiska wraz z oświetleniem (1 godz.)

600,00 zł

840,00 zł

Udostępnianie boiska bocznego do celów treningowych (1 godz.)

132,00 zł

240,00 zł

Udostępnianie boiska bocznego do celów treningowych wraz z oświetleniem (1 godz.)

222,00 zł

330,00 zł

Udostępnianie bieżni LA na imprezy (1 godz.)

120,00 zł

Sprzęt nagłaśniający (1 godz.)

48,00 zł

Stoły (1 godz.)

12,00 zł za sztukę

Ławy (1 godz.)

 6,00 zł za sztukę

 

kontakt