przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
352234 odwiedzin
przetarg na dzierżawe terenu pod stoisko Targowisko Miejksie 87 mkw

                                                                                                                                              Sochaczew, dnia 24.03.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM, PISEMNYM NA DZIERŻAWĘ  TERENU POD STOISKO HANDLOWE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TERENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO 

 

I Przedmiot dzierżawy.

Przedmiotem ogłoszenia jest wydzierżawienie terenu pod stoisko handlowe o powierzchni 87 m2 znajdującego się na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Pokoju 12 w Sochaczewie.

II Warunki przetargu.

  1. Zaoferowana cena czynszu dzierżawnego nie może być mniejsza niż  30,00 zł netto za 1 m2. Do stawki netto zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury.
  1. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony do 3 lat.
  2. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na wydzierżawienie terenu pod stoisko handlowe” należy składać do dnia 31.03.2021 r. do godz. 10:00  w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie,  ul. Olimpijska 3  - Sekretariat.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2021 r. o godz. 10:15.
  4. Wymagane dokumenty:

a)      Formularz oferty z podaniem oferowanej ceny netto za 1  m2 (załącznik nr 1).

b)      Oświadczenia Oferenta (załącznik nr 2).

c)      Aktualny wydruk z rejestru działalności gospodarczej.

d)      Dokument pełnomocnictwa, w przypadku, gdy oferta jest podpisywana przez pełnomocnika.

e)      Parafowany wzór umowy (załącznik nr 3).

 Przedmiot dzierżawy można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem obiektu tj. Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, ul. Olimpijska 3, tel. (46)  862-77-59.

Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu, jak również unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

 Załączniki do pobrania poniżej.

R.24 OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM.docx

 

 

A A A
24.03.2021
godz.13:44
 
kontakt