przejdź do Sochaczew.pl
327444 odwiedzin
Informacja dotycząca hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2 oraz obiektów w Karwowie

W związku z kolejnym etapem odmrażania sportu przedstawiamy wytyczne dotyczące korzystania z obiektów MOSiR – hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2 oraz obiektów w Karwowie.

 

Regulamin dotyczący korzystania z hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2 oraz zasad bezpieczeństwa sanitarnego

(obowiązujący od dnia 18.05.2020r. znoszący dotychczasowe regulaminy)

 

1.            W hali sportowej według wytycznych Ministerstwa Sportu mogą korzystać ze względu na powierzchnię :

a.            z sali judo 12 osób plus trener

b.            z dużej hali 16 osób plus 2 trenerów

2.            Do korzystania z obiektu prawo mają grupy zorganizowane wynajmujące halę na warunkach wynikających z zawartych umów po podpisaniu stosownego oświadczenia dotyczącego obecnej sytuacji, związanej z pandemią COVID-19

3.            Na sali mogą przebywać jedynie ćwiczący i trenerzy, bez dodatkowych osób towarzyszących

4.            Na korytarzach, trybunach w czasie trwania zajęć nie mogą przebywać rodzice, opiekunowie czy osoby towarzyszące trenującym. Trybuny i szatnie hali sportowej wyłączone zostają z użytkowania i oznakowane dodatkowo taśmą ostrzegawczą.

5.            Nie można korzystać z szatni i pryszniców. Dla ćwiczących w sali judo dostępna będzie toaleta nr 8 w korytarzu , dla ćwiczących w dużej hali – toalety za trybunami.  

6.            Z użytkowania dla trenujących wyłączony zostaje korytarz prowadzący do biur kierownictwa

7.            Wejście dla grup ćwiczących na dużej hali, jeśli będzie taka konieczność, zlokalizowane będzie za trybunami

8.            W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo w salach sportowych będą obowiązywać zasady takie jak:

a.            weryfikacja uczestników, zgłaszanie osób wchodzących na obiekt – trener zgłasza ilość zawodników dyżurującemu pracownikowi MOSiR

b.            brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),

c.            dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,

d.            korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po użyciu,

e.            obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,

9.            Każda grupa korzystająca z sal hali sportowej zobowiązana jest do dezynfekcji sprzętu, z którego korzysta (środki do dezynfekcji dostarcza dana grupa). Za dezynfekcję odpowiedzialny jest trener bądź osoba przez niego wyznaczona

10.          W związku z zaistniałą sytuacją, a co za tym idzie koniecznością dezynfekcji, każda grupa korzystająca z hali sportowej będzie zobowiązana do skróconego czasu przebywania w salach treningowych. Zgodnie z wytycznymi musimy zapewnić piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających. Szczegółowy grafik korzystania z hali ustalany będzie z kierownictwem obiektu.

11.          Przed wejściem do pomieszczeń sportowo – rekreacyjnych należy zmienić obowiązkowo obuwie zewnętrzne na obuwie sportowe używane tylko do zajęć w hali.

12.          Klucze do pomieszczeń mogą odbierać osoby upoważnione, potwierdzające ich pobranie i zdanie czytelnym podpisem.

13.          Korzystający z pomieszczeń Ośrodka zobowiązani są każdorazowo po zakończeniu zajęć do przekazania użytkowanych pomieszczeń pracownikowi dyżurującemu MOSiR.

14.          Grupy ćwiczebne korzystające z hali sportowej mogą przemieszczać się po Ośrodku tylko w sposób zorganizowany (grupy młodzieży tylko pod opieka nauczyciela – opiekuna) z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa wymienionych powyżej.

15.          Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie Ośrodka MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.

16.          Osoby korzystające z wynajmu pomieszczeń powinny mieć aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do korzystania.

17.          Korzystający z pomieszczeń Ośrodka powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się od nieszczęśliwych wypadków.

18.          Na terenie całego Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia, spożywania napojów alkoholowych i przyjmowanie środków odurzających.

19.          Zabrania się z korzystania z wszelkich urządzeń Ośrodka bez nadzoru instruktora lub nauczyciela w-f.

20.          Przebywający na terenie Ośrodka zobowiązani są do ścisłego wykonania zaleceń i poleceń pracowników MOSiR.

21.          Użytkownicy obowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów BHP i P.poż. na terenie Ośrodka.

22.          Wszelkie zauważone usterki należy natychmiast zgłaszać pracownikowi dyżurnemu MOSiR.

23.          Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania, uszkodzenia, zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń odpowiedzialność materialną ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice.

24.          Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania z pomieszczeń MOSiR.

Regulamin opracowano na podstawie:

1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

2. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

W związku z powyższym grupy zorganizowane zainteresowane korzystaniem z hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2 w Sochaczewie proszone są o kontakt z kierownictwem obiektu pod numerem tel. 721-121-011 w celu ustalenia szczegółów korzystania z sal treningowych. Wejścia na halę sportową przy ul. Kusocińskiego 2 ze względu na trwające remonty, będą możliwe od dnia 25 maja, z wyłączeniem weekendów. Od dnia 1 czerwca możliwe będzie korzystanie z hali sportowej na zajęcia weekendowe.

Informujemy również, iż zgodnie z odgórnymi wytycznymi korzystanie z siłowni zewnętrznej oraz skateparku zlokalizowanych przy ul. Olimpijskiej nie jest dopuszczone.  Obiekt zlokalizowany jest na terenie zamkniętym do użytkowania , podlegającym pod Pływalnię Orka. Siłownie zewnętrzne zlokalizowane na obiektach w Karwowie oraz przy Al. 600-lecia  również pozostają niedopuszczone do użytku ze względu na lokalizację na placu zabaw.

Możliwe jest korzystanie z boiska do siatkówki plażowej w Karwowie oraz boiska do piłki nożnej z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa wskazanych ww. wytycznych tj. limitu osób oraz dezynfekcji rąk i sprzętu po każdorazowym użyciu. Sprzęt do siatkówki plażowej pobierać można u pracownika, zatrudnionego przez MOSiR, po uprzednim powiadomieniu kierownictwa obiektu pod numerem telefonu 721-121-011.

A A A
18.05.2020
godz.08:22
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość