przejdź do Sochaczew.pl
327442 odwiedzin
MOSiR wydzierżawi teren Warszawska 80

Sochaczew, dnia 12.05.2020 roku

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM, PISEMNYM

NA WYDZIERŻAWIENIE CZĘŚCI DZIAŁKI NR 1162/1 PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 80 W SOCHACZEWIE

I Przedmiot dzierżawy.

Przedmiotem ogłoszenia jest wydzierżawienie części działki nr 1162/1 o  łącznej powierzchni 1568 m2, znajdującej się przy ul. Warszawskiej 80, 96-500 Sochaczew, z przeznaczeniem na działalność niekolidującą z działalnością statutową Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.

II Warunki przetargu.

 

  1. Zaoferowana cena dzierżawy nie może być mniejsza niż  1,58 zł netto za 1 m2. Do stawki netto zostanie doliczony podatek VAT oraz  podatek od nieruchomości.

 

  1. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony do  3 lat.

 

  1. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na wydzierżawienie części działki nr 1162/1 w Sochaczewie przy ul. Warszawskiej 80” należy składać do dnia 19.05.2020 r. godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie,                    ul.Olimpijskiej 3  pok. 01/17.

 

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2020 r. o godz. 10:15 w Miejskim Ośrodku Sportu                  i Rekreacji w Sochaczewie.

 

  1. Oferta (załącznik nr 1) musi zawierać oświadczenia Oferenta:

a)      oświadczenia (załącznik nr 2), iż zapoznał się z ogłoszeniem o przetargu ofertowym              (w tym – opisem przedmiotu dzierżawy) i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

b)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy (załącznik nr 2),

c)      zobowiązuje się do zawarcia umowy (załącznik nr 3) w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

  1. Przedmiot dzierżawy można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem obiektu tj. Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ul. Olimpijska 3                tel. (46)  862-77-59. Szkic sytuacyjny dostępny jest w siedzibie MOSiR Sochaczew,                   ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew pok. 01/17 parter.

 

  1. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert, odstąpienie od przetargu, jak również unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

Załączniki do pobrania - 12.05.2020.doc

A A A
12.05.2020
godz.10:31
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość