przejdź do Sochaczew.pl
314192 odwiedzin
Regulamin konkursu MÓJ DOMOWY DZIEŃ SPORTOWY

Zgodnie z zapowiedzią zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym " #zostanwdomu Mój domowy dzień sportowy".
📸💪💪💪💪📸📸📸📷📷💪💪💪💪📷📸📸📸📷💪💪💪💪📷
Na Wasze prace czekamy do 10 kwietnia. Zdjęcia z opisem wysyłamy na adres mosirsochaczew@interia.pl. Nadesłane zdjęcia będą prezentowane również na Facebooku, gdzie poddane zostaną ocenie internautów. Zasady udziału w konkursie określa regulamin. Ocenie podlegać będzie pomysł na aktywność przedstawiony na zdjęciu i opisany w tekście, a nie samo zdjęcie pod względem artystycznym. Dlatego też autorem zdjęcia może być Wasza mama, babcia czy ktokolwiek, ale to Wy musicie być na tym zdjęciu. Jeśli na zdjęciu uprawiacie sport z kimś innym, musicie zdecydować kto z Was jest uczestnikiem konkursu. Powodzenia. Dbajcie o siebie.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
#zostanwdomu MÓJ DOMOWY DZIEŃ SPORTOWY
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§ 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich będzie prowadzony konkurs pod nazwą
#zostanwdomu MÓJ DOMOWY DZIEŃ SPORTOWY” zwany dalej „Konkursem”. Celem konkursu jest promocja aktywności fizycznej, uprawianej w domu.
§ 2. Organizatorem Konkursu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew.
§ 3. Konkurs trwa od dnia 23 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r.
§ 4. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem otrzymania nagrody w Konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Każdy uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usuwania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz.U. Nr 101, poz. 926 z 2002r. ze zmianami). Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie(inspektor danych osobowych tel. 46 862-77-59, mosir@mosir.sochaczew.pl)
§ 5. Konkurs nie jest organizowany ani wspierany przez portal Facebook.
II. UCZESTNICY KONKURSU.
§ 6. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna , zarówno dziecko, jak i dorosły
§ 7. Organizator wprowadza następujące kategorie wiekowe:
- dzieci do lat 8
- dzieci pow.8 lat i młodzież do lat 16
- młodzież pow. 16 roku życia i dorośli

§ 8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości.
III. ZASADY KONKURSU.
§ 9. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
- przesłać na adres mailowy mosirsochaczew@interia.pl dwa zdjęcia pojedyncze lub 1 zestaw zdjęć (1 zestaw w tym konkursie to seria składająca się z maksimum 3 zdjęć, tworzących określoną zamkniętą całość).
oraz jego opis określający, co dane zdjęcie przedstawia, jaką aktywność sportową uprawiacie w domu (max. 3 zdania)
- jako uczestnika konkursu można zgłosić tylko jedną osobę ze zdjęcia, w przypadku gdyby dane zdjęcie przedstawiało więcej niż jedną osobę
- zdjęcia powinny być na tyle technicznie poprawne, by nadawały się o zamieszczenia na stronie internetowej i Facebooku, format tylko JPEG,
- Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie fotografie, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu.
- Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
§ 10. Zdjęcia uczestnicy mogą wysyłać od 23.03.2020 r. do 10.04.2020r. do godz. 23:59.
IV. NAGRODY
§ 11. Nagrodami w konkursie są 3 (słownie: trzy) nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości nagród.
V. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW.
§ 12. Nagrody wygrają uczestnicy, którzy wyślą swoje zdjęcia i ich opisy, a ich prace zostaną uznane przez trzyosobową Komisję konkursową powołaną przez Organizatora za najciekawsze („Laureaci”), przy uwzględnieniu pomysłowości Uczestników. Komisja Konkursowa przy wyłanianiu Laureatów nie będzie brała pod uwagę przesłanych zgłoszeń, które będą zawierały hasła wulgarne lub powszechnie uznane za obraźliwe. Ocenie podlegać będzie pomysł na aktywność przedstawiony na zdjęciu i opisany w tekście, nie samo zdjęcie pod względem artystycznym.
§ 13. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem kuriera na podany w zgłoszeniu adres, bądź wręczone w podanym przez Organizatora terminie, a wyniki ogłoszone do 21 kwietnia na profilu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na FB.
§ 14.1. Organizator po 10 kwietnia zamieści wszystkie zdjęcia na profilu MOSiR na FB, a internauci wybiorą najlepsze zdjęcia - decyduje liczba głosów przy danym zdjęciu tzw. „lajków”. Laureat pierwszego miejsca w głosowaniu internautów otrzyma nagrodę rzeczową. Organizator nie wyklucza przyznania wyróżnień. Głosowanie internautów potrwa do 20 kwietnia 2020 do godz. 23.59.
2. Głosowanie internautów będzie brane pod uwagę po spełnieniu przez głosującego 3 warunków:
- polubieniu profilu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na FB
- pozostawieniu tzw. lajka przy danym zdjęciu
- udostępnieniu konkursu na swoim profilu
§ 15. 1.Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie przez Laureata Organizatorowi swoich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, wieku, adresu (adresu– tylko w przypadku wygranej i ustaleniu wysyłki, jako ewentualnego sposobu wręczenia nagrody).
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest udzielenie przez Laureata Organizatorowi zgody na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz udzielenie Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku; zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach; emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyrazi zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane.
3. Zgoda może być wyrażona mailowo, poprzez przesłanie ze zgłoszeniem oświadczenia: Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu fotograficznego i akceptuję jego warunki.
4. W przypadku niepełnoletnich uczestników wszelkiej ww. zgody udziela rodzic/opiekun prawny.
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie fotograficznym „”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora/autorów pracy w związku z udziałem w wyżej wymienionym konkursie, we wszelkich ogłoszeniach i informacjach o konkursie i jego wynikach. Oświadczam również, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu fotograficznego i akceptuję jego warunki.
§ 16. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
§ 17. W przypadku nieodebrania nagrody pozostaje ona własnością Organizatora.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§ 18. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom Konkursu na profilu https://www.facebook.com/mosirsochaczew/ i stronie www.mosir.sochaczew.pl
§ 19. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
§ 20. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Renata Kubik , tel.721-121-011

A A A
23.03.2020
godz.09:59
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość