przejdź do Sochaczew.pl
327442 odwiedzin
Przetarg nieograniczony - sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego - MOSiR Sochaczew

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ogłasza  przetarg   nieograniczony ofertowy na: „ Sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego”

(zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu  i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone    są jednostki budżetowe; Dz. U. z 2010r. nr 114, poz. 761)

 1. Nazwa i siedziba jednostki :

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

Ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew

e-mail: mosir@mosir.sochaczew.pl, 46 862-77-59

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

Ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew

w dniu 19 lutego 2020 roku o godz. 10:00

 Przetarg na składniki majątku ruchomego - PALNIK:

Typ palnika

WM-G10/4-A

Wersja

ZM

Nr fabryczny

40102875

Rok produkcji

2012

Kat.

II2R3R

Rodzaj gazu

E

Moc

min. 110 max.1250 kW

Min. ciśn. gazu

min. 15 max. 500 mbar

 1. Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawane składniki majątku

    ruchomego:

Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu telefonicznym 46 862-77-59.

Informacja o przetargu będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.

 1. Cena wywoławcza – 7 000,00 zł netto

Przetarg zostanie rozstrzygnięty na rzecz oferenta, który złoży ofertę z najwyższą ceną nabycia, nie niższą niż cena wywoławcza.

 1. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferta powinna zawierać (załącznik nr 1):

 • imię, nazwisko, adres lub nazwę firmy lub siedzibę oferenta,
 • nazwa rzeczy,
 • oferowana cena,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że w przypadku wygrania przetargu zobowiązuje się do zapłacenia ceny nabycia w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.

Kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania uczestnika przetargu w postępowaniu.

 1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:

Ofertę wraz z wymaganym dokumentami  w zaklejonej kopercie należy złożyć do dnia

19 lutego 2020 r. do godz. 10:00  w siedzibie Miejskiego ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew.

Okres, w którym oferta jest wiążąca – 30 dni.

 1. Do przetargu dopuszczone zostaną wszystkie osoby ( podmioty), które:

– złożą ofertę w ustalonym terminie.

 

 1. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

 

 1. Oferent na własny koszt dokonuje odbioru, załadunku i transportu zakupionej rzeczy.

 

 1. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym na fakturze lub umowie, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Wszelkie podatki i opłaty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży obciążają w całości Nabywcę.

12.  Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie informuje, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się  e-mail: mosir@mosir.sochaczew.pl,
  tel. 46 862-77-59 wew. 124.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem
  i realizacją umowy cywilno-prawnej w oparciu o art. 6 ust.1 lit. a), b), c)  RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom,
  w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą kadrowo-księgową, informatyczną lub prawną administratora na podstawie umowy powierzenia danych osobowych albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.   
 5. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony z odrębnymi przepisami.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania  przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych
  w przepisach RODO.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.  Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy cywilno-prawnej. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.

9. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
lub profilowaniu.

Ogłoszenie sprzedaż składników majatku ruchomego - PALNIK.pdf 

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - PALNIK.rtf

A A A
06.02.2020
godz.14:32
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość