przejdź do Sochaczew.pl
324261 odwiedzin
Ratownik wodny na terenie Pływalni "ORKA" w Sochaczewie - oferta pracy.

Sochaczew, dnia 09.09.2019 roku.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie  ogłasza nabór na stanowisko:

Ratownik Wodny na  Krytej Pływalni „ORKA” w Sochaczewie ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew.

I  WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

-       obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,

-       pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,

-       brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

-       nieposzlakowana opinia,

-       aktualne uprawnienia ratownika wodnego tj. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników zgodnego z wzorem MSW stanowiącym załącznik do Rozporządzenia MSW z dnia 21 czerwca 2012.     ( Dz. U. poz. 747 z 2012 r.)

-       zaświadczenia o ukończonym kursie KPP.

II WYMAGANIA DODATKOWE:

-       dyspozycyjność (praca zmianowa), uczciwość, odpowiedzialność za realizowane zadania, systematyczność i konsekwencja w działaniu, komunikatywność, sumienność.

III ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

-       zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie hali basenowej, osób kąpiących się, korzystających z atrakcji wodnych zgodnie z obowiązującym Regulaminem Krytej Pływalni „ORKA” w Sochaczewie,

-       pouczanie grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych zamierzających korzystać
z Krytej Pływalni „ORKA” w Sochaczewie o obowiązujących przepisach regulaminowych oraz o zasadach korzystania z atrakcji wodnych: sauny, zjeżdżalni itp.

-       pilnowanie obowiązku korzystania przez grupy zorganizowane, jak również osoby indywidualne, z kąpieli pod natryskiem przed wejściem na halę basenową oraz obowiązku posiadania odpowiedniej odzieży (strój kąpielowy, czepek),

-       przestrzeganie ogólnych zasad korzystania z Krytej Pływalni „ORKA” w Sochaczewie określonych regulaminem oraz odrębnymi przepisami WOPR,

-       stałe obserwowanie obszaru kąpieliska i niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej,

-       stałe obserwowanie całej przestrzeni hali basenowej,

-       udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, podstawowe opatrzenie ran i urazów, w poważnych przypadkach wezwanie Pogotowia Ratunkowego,

-       kontrola poprzez oględziny stanu urządzeń oraz sprzętu i wyposażenia basenu pod względem bezpieczeństwa osób kąpiących się i korzystających z basenów,

-       dokonywanie pomiarów temperatury wody,

-       przestrzeganie porządku i dyscypliny na terenie Krytej Pływalni „ORKA” w Sochaczewie, utrzymanie w należytym stanie technicznym powierzonego sprzętu ratowniczego, utrzymywanie porządku w punkcie medycznym i wykorzystywanie tego pomieszczenia wyłącznie do celów służbowych.

-       bieżące prowadzenie dziennika pracy,

-       stałe utrzymywanie sprawności fizycznej i podnoszenie własnych kwalifikacji,

-       wykonywanie innych poleceń związanych z obsługą krytej pływalni, a mogących wystąpić w trakcie eksploatacji,

-       posiadanie wymaganych uprawnień zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami (WOPR, UE, itp.).

-       ratownik nie może korzystać z prywatnego telefonu komórkowego na terenie hali basenowej.

IV INFORMACJE O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

-       praca na Krytej Pływalni „ORKA” w  Sochaczewie ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew,

-       pełny wymiar czasu pracy 1/1 etatu,

-       praca zmianowa,

-       umowa o pracę od dnia 01.10.2019 r.

V WYMAGANE DOKUMENTY:

-       Życiorys (CV).

-       List motywacyjny.

-       Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie .

-       kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikacje - aktualne uprawnienia ratownika wodnego tj. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników zgodnego z wzorem MSW stanowiącym załącznik do Rozporządzenia MSW z dnia 21 czerwca 2012. ( Dz. U. poz. 747 z 2012 r.),

-       Oświadczenie o:

-       pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

-       niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe umyślne,

-       stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu,

-       wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji o treści:

-       „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu obecnej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

VI TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

-       termin: do 23.09.2019 r. do godz. 10:00

-       sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście lub listownie pod adresem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew – sekretariat

VII DODATKOWE INFORMACJE:

-       aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu ).

-       o terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

-       bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 862-77-59.

 

 

 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE - Ratownik.docx

Oświadczenie o stanie zdrwia.docx

Oświadczenie o  niekaralność i o korzystaniu z pełni praw publicznych.pdf

A A A
04.10.2019
godz.08:55
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość