przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
355232 odwiedzin
Konkurs dla dzieci na projekt koszulki sportowej

 

Konkurs dla dzieci na projekt koszulki sportowej

 

REGULAMIN KONKURSU

 

„Konkurs na koszulkę na wydarzenie sportowe”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 • Organizatorem Konkursu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie (dalej „Organizator”).
 • Głównym założeniem Konkursu jest zachęcenie do kreatywnego podejścia do sportu i promocja aktywności fizycznej.
 • Konkurs odbywać́ się̨ będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego.
 • Konkurs trwać́ będzie od momentu utworzenia artykułu na stronie Organizatora www.mosir.sochaczew.pl , tj. od dnia 06.05.2021 r. do dnia 6.06.2021 r. Wyniki zostaną̨ opublikowane na stronie www.mosir.sochaczew.pl oraz na Facebooku dnia 10.06.2021 r.

§ 2. Uczestnicy konkursu

 • Uczestnikami konkursu mogą̨ być́ osoby pomiędzy 3 a 16 rokiem życia.
 • Każdy uczestnik może wysłać dowolną liczbę Zgłoszeń (projektów).

§ 3. Zasady konkursu

 • Aby dokonać́ zgłoszenia konkursowego (zwanego dalej Zgłoszeniem) należy:
 • przygotować projekt koszulki na dowolne wydarzenie sportowe – (dozwolone techniki to m.in. rysunek, obraz, grafika komputerowa), zwany dalej Projektem;
 • przesłać do nas Projekt listownie na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew lub mailowo na adres: mosirsochaczew@interia.pl
 • Projekty powinny być nie mniejsze niż na wielkość kartki A4.
 • Pliki graficzne wysyłane mailowo powinny być formacie jpg lub png. Pliki o wielkości powyżej 5MB  muszą zostać wysłane z pomocą serwisu do przesyłania plików typu WeTransfer.com).
 • W przypadku wysyłki listownej, prosimy nie zaginać (nie składać) kartki, na której jest rysunek. Najlepiej wysłać go w dużej kopercie i dodatkowo usztywnić. Należy też koniecznie dołączyć do przesyłki informację z adresem mailowym lub numerem telefonu, na który Organizator będzie mógł się kontaktować w sprawie ew. wygranej.
 • W  konkursie będą brały udział tylko te Zgłoszenia, które dotrą pod wskazane powyżej adresy do dnia 6 czerwca 2021 roku.
 • Uczestnik wysyłający Zgłoszenie akceptuje niniejszy Regulamin i z chwilą wysłania Zgłoszenia zobowiązuje się przenieść na Organizatora autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Projektu, włącznie z przetwarzaniem Projektu, w tym wykorzystywaniem go w części lub w połączeniu z innymi dziełami lub innymi elementami plastycznymi, bez odrębnego zezwolenia Uczestnika, oraz z prawem udzielania licencji osobom trzecim i z prawem rozpowszechniania Projektu bez wskazywania oznaczeń indywidualizujących Uczestnika, używania i rozpowszechniania Projektu oraz jego elementów we wszystkich formach, w dowolnej liczbie egzemplarzy, w całości lub w części, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji.
 • Zgłoszenie nie może zawierać́ treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać́ praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.
 • Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu Konkursu przez Uczestników powoduje utratę̨ prawa do nagród.

§ 4. Nagrody

 • Komisja Konkursowa wybierze i nagrodzi 3 najciekawsze projekty. Nie wykluczamy przyznania nagród dodatkowych

§ 5. Rozstrzygniecie konkursu

 • Rozstrzygniecie Konkursu odbędzie się̨ najpóźniej 10.06.2021 r.
 • Zwycięzcy Konkursu zostaną̨ poinformowani o wynikach Konkursu w wydarzeniu konkursowym, w artykule na stronie www.mosir.sochaczew.pl oraz mailowo na adres wskazany w korespondencji.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź́ nieodebranie przez Zwycięzcę̨ z przyczyn technicznych, niezależnych od Organizatora informacji o zwycięstwie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez uczestników Konkursu. W wypadku niemożliwości skontaktowania się̨ ze Zwycięzcą z tego powodu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagród.

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych

 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego zasad i udzieleniem zgody na upublicznienie danych osobowych. Klauzula RODO dostępna na naszej stronie internetowej www.mosir.sochaczew.pl w zakładce MOSiR Sochaczew.

§ 7. Odpowiedzialność́ organizatora i uczestnika

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność́ odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
 • Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność́ w wypadku, gdy jego Zgłoszenie lub stworzona praca będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 8. Postanowienia końcowe

 • Treść́ Regulaminu jest dostępna na stronie: www.mosir.sochaczew.pl
 • Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.
 • Złożenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Mała inspiracja

http://krokotak.com/2021/04/my-own-t-shirt-design/

A A A
06.05.2021
start: 09:00
 
kontakt