przejdź do Sochaczew.pl
261626 odwiedzin

Regulamin XXXV Półmaratonu Szlakiem Walk nad Bzurą

A A A

Regulamin

XXXV Półmaratonu   Szlakiem Walk nad Bzurą"

16 września 2018r. - Sochaczew

(Długość trasy posiada atest PZLA)

Cel Półmaratonu

  1. Upowszechnienie masowego biegania.
  2. Upamiętnienie bohaterskiego oporu Żołnierza Polskiego w walkach wrześniowych w 1939 roku.
  3. Uczczenie pamięci Jana Cembrzyńskiego - pomysłodawcy biegu. Organizatorzy

 

  1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, 96-500 Sochaczew, ul. Olimpijska 3.
  2. Burmistrz Miasta Sochaczew. Termin, Start, Meta

Półmaraton odbędzie się w dniu 16 września 2018r. (niedziela) ze startem w Kamionie Poduchownym (stadion szkoły podstawowej) i metą w Sochaczewie przy ul. Warszawskiej 80 (stadion MOSiR). Start Półmaratonu nastąpi o godz. 11.00. Linia startu zostanie zamknięta po 10 minutach od strzału startera. Długość trasy biegu: 21,0975m. Trasa jest atestowana, w całości asfaltowana z wyjątkiem startu i mety z nawierzchnią żużlową.

Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 5 kilometrów.

Program biegu

-  godz. 8.00 - 9.30 - Otwarcie biura zawodów

-  godz. 9.40 - Otwarcie Półmaratonu na stadionie przy ul. Warszawskiej 80 i start honorowy

-  godz. 10.00 - Transport uczestników na Start Półmaratonu

-  godz.11.00 - Start na Stadionie przy Szkole Podstawowej w Kamionie

-  godz.12.10 - Przewidywany pierwszy zawodnik na mecie

-  godz.14.10- zakończenie biegu, wręczenie nagród i pucharów - Stadion MOSiR przy ul. Warszawskiej 80 Pomiar i limit czasu

Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny. Zawodnicy, którzy po upływie

3 godzin od strzału startera nie dotrą do mety, ale przekroczą już znacznik 20 kilometra otrzymują dodatkowo

10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie

zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety autobusem z napisem „KONIEC

BIEGU".

Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma numer startowy zintegrowany z bezzwrotnym chipem do pomiaru czasu. Jego właściwe zamocowanie (na przodzie koszulki) jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym. Punkty regeneracyjne

Punkty regeneracyjne zaopatrzone w wodę i banany będą rozmieszczone w odstępach co ok. 5 km. Na trasie znajdować się będą trzy punkty odżywiania (5, 10, 15 km). Dodatkowy punkt odżywiania będzie zlokalizowany około 18-20 km w przypadku upalnej pogody.

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują możliwość korzystania z punktów regeneracyjnych na trasie biegu oraz pakiet regeneracyjny na mecie (napoje, ciepły posiłek).

Dodatkowo Organizator zapewnia obsługę medyczną, depozyt ubraniowy na czas trwania biegu oraz możliwość skorzystania z natrysków.

Biuro zawodów

Biuro Zawodów będzie czynne 16 września (niedziela) w godzinach 8:00 - 9:30.

Adres Biura Zawodów: Namiot / lodowisko na terenie MOSiR Sochaczew, 96-500 Sochaczew, ul. Olimpijska 3. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe. Pakiety startowe zawierają: numer startowy zintegrowany z chipem do pomiaru czasu, agrafki, pamiątkową koszulkę.

Uczestnictwo

W 35. Półmaratonie Szlakiem Walk nad Bzurą prawo startu mają te osoby, które najpóźniej do dnia 16 września 2018 roku ukończą 18 lat. Wszyscy zawodnicy startujący w półmaratonie muszą zostać zweryfikowani w Biurze

 

Zawodów podczas odbioru pakietów startowych w dniu 16 września 2018 r.

Odbiór numeru startowego odbywa się na podstawie dokumentu tożsamości. Nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego. Zawodnik podpisuje dobrowolne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na start w półmaratonie.

Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym przypisanym do innego zawodnika. Zawodnik startujący z numerem startowym, do którego przypisane są dane innej osoby jest dyskwalifikowany. Zapisując się na półmaraton, zawodnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.

Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy oraz chip. Numery startowe muszą być przymocowane do koszulek sportowych na przodzie koszulki (na wysokości klatki piersiowej). Niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości oraz jego modyfikowanie. Zawodnicy startujący bez widocznych numerów startowych są dyskwalifikowani. W półmaratonie udział biorą jedynie biegacze. Organizator nie dopuszcza do udziału w biegu osób na wózkach oraz rolkarzy. Dopuszcza się możliwość startu zawodników z wózkami dziecięcymi.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów, zwracając tym samym wniesioną opłatę startową.

Uczestników Półmaratonu obowiązują przepisy ustawy o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U.2017.1260 ze zm.) oraz niniejszy regulamin.

Bieg odbywa się przy częściowo ograniczonym ruchu kołowym - biegniemy PRAWĄ STRONĄ!

Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających i dopingujących.

Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej.

Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne. Organizator określa limit startujących na 300 osób. Limit ten może zostać zmieniony wg. uznania organizatora.

Zachęcamy do biegu w koszulce 35. Półmaratonu Szlakiem Walk nad Bzurą przekazanej w pakiecie startowym. Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych -www.entretiming.pl i maratonypolskie.pl

Zgłoszenia online zostaną zawieszone w dniu 7 września 2018 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe w BIURZE ZAWODÓW 16.09.2018r. zawodów.

UWAGA! Zapisy zostaną zamknięte również w momencie osiągnięcia limitu 300 opłaconych/zaksięgowanych

zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu uczestników.

Opłaty

Opłata startowa wynosi 40,00 zł, w dniu zawodów 70zł. Po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie zapisów na stronie internetowej każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia online.

Do 50% zniżki upoważnieni są: młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia oraz osoby, które ukończyły 60 lat.

 

Opłatę startową należy wnieść online (podczas rejestracji) za pośrednictwem serwisu Tpay.com. Tpay.com należy do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. , która świadczy usługi w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

W wyjątkowych przypadkach opłatę można dokonać przelewem do dnia 7.09.2018 r. na konto Organizatora: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, Bank PKO SA O/SOCHACZEW 81 1240 1822 1111 0000 0720 6252 z dopiskiem 'Opłata startowa- Półmaraton, Imię i Nazwisko' lub w Biurze Zawodów w dniu biegu.

 

Klasyfikacje

Podczas Półmaratonu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

-    klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet,

-    klasyfikacje wiekowe w podziale na kobiety i mężczyzn:

 

K-20 - M-20 (rocznik 2000-1989) K-30 - M-30 (rocznik 1988-1979)

K-40 - M-40 (rocznik 1978-1969) (kobiety rocznik 1969 i starsze) M-50 (rocznik 1968-1959) M-60 (rocznik 1958 -1949) M-70 (rocznik 1948 i starsi)

 

Nagrody

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą 35. Półmaraton Szlakiem Walk nad Bzurą otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

Zawodnicy, którzy zajmą sześć pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej oraz trzy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają puchary i nagrody pieniężne: MĘŻCZYŹNI, KOBIETY- KLASYFIKACJA GENERALNA MIEJSCE NAGRODA

I - 800 zł netto

II- 600 zł netto

 

III - 400 zł netto

IV - 200 zł netto

V  - 200zł netto

VI - 200 zł netto

MĘŻCZYŹNI, KOBIETY- POSZCZEGÓLNE KLASYFIKACJE WIEKOWE

MIEJSCE NAGRODA

I - 150 zł netto

II- 100 zł netto

III - 50 zł netto

Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w klasyfikacjach wiekowych.

Dodatkowo przyznane zostaną nagrody dla najmłodszej i najstarszej zawodniczki, najmłodszego i najstarszego zawodnika, najlepszego zawodnika i zawodniczki powiatu sochaczewskiego oraz nagroda za zajęcie 72 miejsca dla uczczenia pamięci Pana Jana Cembrzyńskiego. Nocleg i inne świadczenia

Organizator zapewnia bezpłatny nocleg w hali sportowej na matach/ własny śpiwór/. Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt na adres mailowy mosir@mosir.sochaczew.pl.

Organizator zapewnia transport z miejsca biura zawodów / mety Półmaratonu przy ul. Warszawskiej 80 do miejsca startu w Kamionie Poduchownym.

 

Klauzula Informacyjna - Ochrona danych osobowych ( art. 13 RODO)

Administratorem podanych danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew.

Inspektor ochrony danych: kontakt telefoniczny 46 862-77-59 wew. 124, lub e-mail: mosir@mosir.sochaczew.pl Celem przetwarzania danych jest: promowanie działań związanych z realizacją celu jakim jest upowszechnianie sportu wśród dorosłych, dzieci i młodzieży, prowadzenie i realizacja 35 Półmaratonu Szlakiem Walk nad Bzurą, oraz w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora. Ponadto, dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania go o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących a przetwarzanie jest zgodne z ustawą z dnia 25.10.1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalno-sportowej.

Zebrane dane będą przechowywane do: dane po zakończeniu imprezy zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający odczytanie danych osobowych.

 

Zebrane dane mogą być przekazywane: dane mogą być ujawniane odbiorcom na mocy przepisów prawa, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych firmie świadczącej usługi elektronicznego pomiaru czasu oraz innym podmiotom: ratownicy medyczni, szpital.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17RODO), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18RODO) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w półmaratonie.

 

Po otrzymaniu zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji imprezy 35 Półmaratonu Szlakiem Walk nad Bzurą, Organizator będzie uprawniony do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Półmaratonu oraz funkcjonowania strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Postanowienia końcowe

Organizator zapewnia ubezpieczenie ogólne imprezy, natomiast ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy, wykupionej indywidualnie przez uczestnika. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za straty, szkody, kontuzje i nieszczęśliwe

wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach. Bieg odbywa się przy częściowo ograniczonym ruchu kołowym - biegniemy PRAWĄ STRONĄ! Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość