przejdź do Sochaczew.pl
195162 odwiedzin

Regulamin rozgrywek

A A A

REGULAMIN XXIV EDYCJI AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ
 SEZON 2017/2018

 

I. Postanowienia ogólne:

 1. Liga ma charakter zawodów towarzyskich. Celem Ligi jest stworzenie odpowiednich warunków do czynnego wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych jej uczestników poprzez grę w siatkówkę oraz wyłonienie mistrza Sochaczewa.
 2. Organizatorem rozgrywek jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.
  1. Termin rozgrywek: październik 2017 – luty 2018 r. według kalendarza rozgrywek.
  2. Miejsce rozgrywek: Hale Sportowe MOSiR Sochaczew, przy ul. Kusocińskiego 2 i Chopina 101.

II. System rozgrywek:

 1. Rozgrywki toczą się w dwóch rundach:
 • Runda zasadnicza „każdy z każdym” – mecz i rewanż
 • play – off – system rozgrywek w tej fazie uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn

    III. Drużyny i zawodnicy:

 1. W lidze może brać udział każda drużyna, która zaakceptuje niniejszy regulamin. Za drużynę zgłoszoną uważa się drużynę, której kierownik lub przedstawiciel, przedstawi najpóźniej na pierwszej kolejce rozgrywek listę min. 8, a maksymalnie 15 osób, przy czym osoby niepełnoletnie muszą załączyć do zgłoszenia zgodę rodziców.
 2. Zgłoszeni zawodnicy nie mogą być zawodnikami trenującymi i grającymi czynnie w klubie sportowym zgłoszonych do rozgrywek Plus Ligi, I, II PLS i LSK. Zapis nie dotyczy zawodników poniżej 18 roku życia. Zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat a nie ukończyli 18 roku życia musza przedstawić pisemną zgodę rodzica bądź opiekuna na udział w rozgrywkach. W przypadku wątpliwości, o dopuszczeniu zawodnika decyduje organizator. Członkami drużyn mogą być zarówno mężczyźni jak i kobiety na zasadzie pełnej dowolności.
  1. Zawodnik składa podpis na karcie zgłoszeniowej, co jednoznaczne jest z tym, iż odpowiada on za swoje ubezpieczenie i akceptuje regulamin rozgrywek ALPS. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i terminarzem rozgrywek. Nieznajomość ich nie będzie traktowana jako wytłumaczenie.
  2. W trakcie rozgrywek można dokonywać korekt składu nie później niż do IV kolejki (do pierwszego meczu rozpoczynającego IV kolejkę). Zawodnik może występować tylko w jednym zespole ligi, nie można zmieniać barw klubowych. W przypadku wystąpienia w meczu zawodnika nieuprawnionego do gry, drużyna przeciwna wygrywa spotkanie walkowerem.
   1. Sprawy drużyn są załatwiane z organizatorem wyłącznie przez kierowników drużyn.
   2. W wypadku wycofania się którejś z drużyn z Ligi, przed zakończeniem I rundy rozgrywek – wszystkie wyniki meczów z udziałem tej drużyny zostają anulowane. W wypadku wycofania się drużyny w trakcie trwania rundy rewanżowej wszystkie mecze z udziałem tej drużyny (w całej rundzie rewanżowej – nawet te rozegrane) traktuje się jako walkowery.
   3. Istnieje możliwość jednej zamiany terminu meczu w ciągu rozgrywek, jednak muszą się na nią zgodzić obydwie drużyny. Zamiana terminu meczu musi być ustalona najpóźniej 4 dni przed kolejką, w której rozgrywany ma być zamieniony mecz.

IV. Zasady gry:

 1. Rozgrywki Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej są prowadzone na ogólnych zasadach PZPS, a interpretacja wszystkich elementów gry należy tylko i wyłącznie do sędziego głównego meczu.
 2. Dopuszczalne spóźnienie drużyny na mecz wynosi 15 minut.
  1. Aby rozpocząć mecz minimalna ilość zawodników w zespole musi wynosić pięciu. Jeżeli w wyniku wykluczenia w którymkolwiek zespole pozostanie mniej niż pięciu zawodników mecz należy przerwać a drużynie przeciwnej przyznać walkower 3:0.
  2. Za wygraną w setach 3:0, 3:1 drużyna uzyskuje 3 punkty. Za wygraną 3:2 drużyna uzyskuje 2 punkty Za przegraną 2:3 drużynie przegranej przyznaje się 1 punkt.
  3. Rozgrywki są prowadzone w systemie „do trzech wygranych setów”. W przypadku przekroczenia 25 punktu bez rozstrzygnięcia, gra toczy się do uzyskania dwupunktowej przewagi jednej z drużyn. Set piąty kończy 15 punkt, jeżeli nie rozstrzygnie on meczu również gra toczy się do dwóch punktów przewagi.
   1. O kolejności miejsc w tabeli decydują kolejno:

                        - większa liczba zdobytych punktów meczowych

                        - lepszy stosunek setów,

                        - większa liczba wygranych setów,

                        - lepszy stosunek w „małych” punktach,

                        - większa liczba wygranych „małych” punktów.

a) W przypadku dwóch drużyn z jednakową ilością punktów na koniec rozgrywek o wyższym miejscu w tabeli decydują jw. Tyle że zdobyte w meczu między zainteresowanymi zespołami.

b) W przypadku więcej niż dwóch drużyn z jednakową ilością punktów na koniec rozgrywek ma zastosowanie tzw. „mała tabelka”, w której bierze się pod uwagę wszystkie mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami i o miejscu w tabeli decyduje kolejno jw.

 1. Po każdym meczu zostaje wybrany najlepszy zawodnik spotkania. Wyboru tego dokonują kapitanowie drużyn rozgrywających mecz i sędzia. Zawodnik, który uzyska w sumie najwięcej takich wyróżnień na koniec rozgrywek zostanie Najlepszym Siatkarzem Ligi. W przypadku, gdy będzie kilku takich zawodników wyboru dokonuje Organizator.
  1. Kary:
 • żółta kartka – upomnienie dla zawodnika,
 • czerwona kartka – utrata 1 punktu meczowego,
 • żółta i czerwona kartka jednocześnie wykluczenie zawodnika do końca seta, ew. dyskwalifikacja zawodnika,
 • nie przybycie na mecz – walkower, utrata trzech punktów na rzecz przeciwnika,
 • trzeci walkower  – wykluczenie drużyny z rozgrywek.

UWAGI: W przypadku ukarania zawodnika czerwoną kartką za szczególnie nie sportowe zachowanie, Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia zawodnika z kolejnych spotkań, aż do wykluczenia zawodnika z rozgrywek ALPS włącznie.

V. Nagrody i świadczenia:

1. Wszystkie drużyny otrzymują puchary, trzy najlepsze dodatkowo medale, cztery pierwsze wejścia na pływalnię „Orka” – ilość godzin uzależniona od zajętego miejsca.

2. Nagrody indywidualne przyznane będą w kategoriach:

 • Najlepszy przyjmujący
 • Najlepszy środkowy
 • Najlepszy atakujący
 • Najlepszy rozgrywający
 • Najlepszy libero
 • MVP sezonu

VI. Postanowienia końcowe:

1. Organizator Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie bierze odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty, szkody lub wypadki losowe poniesione przez uczestników.
2. Ubezpieczenie zawodników, posiadanie aktualnych badań lekarskich oraz dojazdy na zawody spoczywa na zespołach uczestniczących w rozgrywkach.
3. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

 1. W sezonie 2017/2018 ustala się opłatę wpisowego na pokrycie kosztów organizacji Ligi w wysokości 500,00 zł.
 2. Opłaty z tytułu wpisowego muszą być uiszczone do dnia 3.10.2017 r. do Organizatora. Uiszczenie opłaty równoznaczne jest ze zgłoszeniem drużyny do rozgrywek i w przypadku wycofania zespołu w czasie rozgrywek nie przysługuje zwrot kosztów wpisowego.

  VII. Ochrona danych osobowych:

 1. Dane osobowe uczestników turnieju będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe uczestników turnieju będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w ww. imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w turnieju.

 

 

 

 

 

 

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość