przejdź do Sochaczew.pl
211188 odwiedzin

KARTA DZIECKO

A A A

KARTA DZIECKO

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA (DRUKOWANYMI LITERAMI) 

Zgłoszenie niepełnoletniego uczestnika

V Sochaczewskiego Majowego Rajdu Rowerowego

 

 

Ja niżej podpisany/a……………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko)

 

…………………………………………………………………………………………………...……….

(adres)                                                                                         (nr pesel)                                           (telefon)

 

 

 

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………………………………..

(imię, nazwisko, data urodzenia)

 

w V Sochaczewskim Majowym Rajdzie Rowerowym i imprezach towarzyszących. Oświadczam,
że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Rajdu, akceptuję jego treść oraz biorę pełną odpowiedzialność za udział mojego dziecka w Rajdzie oraz ewentualne wyrządzone przez niego szkody. Oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w imprezie.

 

 

                                                                                   …..…..........................................................

                                                                                                                      (data, podpis)

 

KARTA DZIECKO.doc

 

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość