przejdź do Sochaczew.pl
211188 odwiedzin

KARTA OSOBA DOROSŁA

A A A

 

KARTA OSOBA DOROSŁA

Karta zgłoszenia udziału
w
V Sochaczewskim Majowym Rajdzie Rowerowym 

 

Zgłaszam swój udział w Rajdzie. Informuję, że zapoznałem się z Regulaminem Rajdu, akceptuję wszystkie jego punkty i zobowiązuję się do ich przestrzegania w czasie trwania Rajdu.

 

UCZESTNIK

1. Imię i Nazwisko……………………………………………………………………………....

2. Adres zamieszkania……………………………………………………………………….......

3. Data urodzenia ……………….…………………………………………………………........

4. Telefon……………………..……………………………………………………….................

 

Oświadczam, że biorę udział w rajdzie i imprezach towarzyszących na własne ryzyko i ponoszę pełną odpowiedzialność prawną i materialną za szkody powstałe w czasie trwania rajdu. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty, szkody lub wypadki losowe (na mieniu lub zdrowiu) poniesione przez uczestników.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu udziału
w V Sochaczewskim Majowym Rajdzie Rowerowym (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.)

 

 

…..…..........................................................

                                                                                                          (data i podpis)

 

KARTA OSOBA DOROSŁA.doc

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość