przejdź do Sochaczew.pl
211188 odwiedzin

Regulamin

A A A

V Sochaczewski Majowy Rajd Rowerowy  

REGULAMIN

1 . ORGANIZATOR

Burmistrz Miasta Sochaczew, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

 

2. WSPÓŁORGANIZATORZY:

Sochaczewskie Centrum Kultury, Dragon Fight Club

 

3. RAJD PROWADZI KOMANDOR:

Jacek Spilaszek

 

4. CELE:

* Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu

* Popularyzacja walorów turystycznych Ziemi Sochaczewskiej

* Popularyzacja i upowszechnianie turystyki rowerowej

* Propagowanie idei ochrony środowiska naturalnego

* Propagowanie turystyki rodzinnej

 

5. TERMIN I MIEJSCE

1 maja 2017 r.:  * godz. 9.00 zbiórka uczestników na Placu Kościuszki w Sochaczewie * godz. 10.00 START RAJDU z Placu Kościuszki w Sochaczewie.

Trasa 42,5 km.: Sochaczew – Nowe Mostki – Lasocin – Miszory – Tułowice – Sianno  – Lasocin – Żelazowa Wola.

 

 

6. UCZESTNICY I ZGŁOSZENIA

W rajdzie mogą wziąć udział turyści indywidualnie i grupowo (rodziny, grupy przyjaciół). Osoby poniżej 18 roku życia mogą zostać zapisane jedynie przez rodziców. W rajdzie na własnych rowerach, mogą wziąć udział dzieci powyżej 7 roku życia. Dzieci młodsze jedynie w charakterze pasażera. Dzieci do lat 14 mogą wziąć udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką dorosłych. Karty zgłoszeń – oddzielna dla dorosłego i dziecka – dostępne są na miejskim portalu www.sochaczew.pl , stronie internetowej www.mosir.sochaczew.pl oraz w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ( ul. Olimpijska 3). Tam też należy składać (przesyłać pocztą) wypełnione zgłoszenia. Lista chętnych zamknięta zostanie 24 kwietnia, o godz. 16.00. Do tego dnia zgłoszenia można także przesyłać drogą mailową na adres rajd.zapisy@interia.pl

 

7. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

* Wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikaty udziału i kamizelkę odblaskową z logo rajdu (aby je otrzymać należy złożyć formularz zgłoszenia w sekretariacie MOSiR). Podczas rajdu prowadzony będzie również serwis rowerowy na trasie i podczas postoju

* rozdanie certyfikatów i kamizelek – tuż przed startem rajdu, na Placu Kościuszki.

 

8. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

* Posiadanie dokumentu tożsamości, karty rowerowej lub prawa jazdy * Przestrzeganie Kodeksu Drogowego * Przestrzeganie przepisów o ochronie przyrody i zabytków * Pomoc koleżeńska w czasie rajdu * Posiadanie sprawnego roweru i kasku ochronnego* Przestrzeganie niniejszego regulaminu * Uczestnik Rajdu bezwzględnie musi znajdować się w peletonie, który prowadzi komandor Rajdu, a zamyka oznakowany samochód organizatora

 

9. INFORMACJE OGÓLNE

* Rajd otwiera pilot, a zamyka oznakowany samochód organizatorów.

* Przejazdy przez drogi krajowe i wojewódzkie, tory kolejowe odbywają się przy ruchu kierowanym przez policję.

* Wyżywienie i ubezpieczenie we własnym zakresie uczestników.

* Uczestnicy biorą udział w rajdzie i imprezach towarzyszących na własne ryzyko i ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za szkody powstałe z ich winy w czasie trwania rajdu. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty, szkody lub wypadki losowe (na mieniu lub zdrowiu) poniesione przez uczestników.

* Osoby nie przestrzegające Regulaminu zostaną wykluczone z rajdu.

* Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

* Rajd odbywać się będzie w różnych warunkach terenowych. Na trasie przejazdu mogą występować nierówności terenu wymagające stosownych umiejętności, szczególnie na drogach gruntowych.

* Stan nawierzchni dróg i pasa drogowego po rajdzie pozostanie bez zmian

 

OSOBY BĘDĄCE W STANIE WSKAZUJĄCYM NA SPOŻYCIE ALKOHOLU ZOSTANĄ WYKLUCZONE Z RAJDU!   UDZIAŁ W RAJDZIE JEST BEZPŁATNY.

 

Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom. Nieznajomość

regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość