przejdź do Sochaczew.pl
206568 odwiedzin

Regulamin

A A A

Przepraszamy , że z lekkim opóźnieniem, ale administrator strony trochę się nam pochorował.

Informujemy , iż przedłużamy konkurs na LOGO EUROPEJSKICH BIEGÓW MŁODYCH OLIMPIJCZYKÓW oraz HASŁO PROMOCYJNE 25 JUBILEUSZOWYCH EUROPEJSKICH BIEGÓW MŁODYCH OLIMPIJCZYKÓW.  Szczegóły konkursu zawarte są w regulaminie. Tym razem czekamy na Wasze projekty do 7 kwietnia. Planowana data ogłoszenia wyników to 12.04.2017 r., a nagrody wręczone zostaną podczas 25 Jubileuszowych Europejskich Biegów Młodych Olimpijczyków w dniu 3 czerwca 2017r. na terenie 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Bielicach.

Przypominamy , że prace należy składać na adres Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew.

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO
EUROPEJSKICH BIEGÓW MŁODYCH OLIMPIJCZYKÓW
ORAZ HASŁO PROMOCYJNE 25 JUBILEUSZOWYCH EUROPEJSKICH BIEGÓW MŁODYCH OLIMPIJCZYKÓW

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo hasło promocyjne EBMO jest Stowarzyszenie Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

II. Cel i przedmiot konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Europejskich Biegów Młodych Olimpijczyków oraz hasła promocyjnego 25 Jubileuszowych Biegów Młodych Olimpijczyków

2. Logo i hasło wykorzystywane będzie przez Stowarzyszenie EBMO do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

3. Konkurs trwa od 12.01.2017 r. do 20.02.2017 r.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy zainteresowani, choć głównie liczymy na udział dzieci i młodzieży.
2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo (zespół do 3 osób).
3. Uczestnicy mogą opracować logo i/lub hasło. W każdej kategorii każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 3 projekty (3 na logo i 3 na hasło)
4. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi
w regulaminie.
5. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się wszelkich praw autorskich na rzecz Stowarzyszenia Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków , ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew
7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji w zwycięskim projekcie, w celu jego skutecznego wykorzystania, na co autor projektu wyraża nieodpłatnie zgodę.
8. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu – zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
W kategorii logo:

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki itp.
2. Projekt graficzny logo można wykonać metodą zarówno tradycyjną, jak i komputerową.
3. W projekcie można uwzględnić nazwę Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków lub jej skrót EBMO.
4. Projekt graficzny logo może być wykonany w czerni i bieli lub w kolorze.
5. Podczas projektowania logo należy pamiętać przede wszystkim o jego praktyczności i możliwości wszechstronnego zastosowania
6. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;
• być czytelne i łatwe do zapamiętania,
• być łatwo identyfikowane z Europejskimi Biegami Młodych Olimpijczyków
• wzbudzać pozytywne emocje
• w swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
• składać się :
o tylko z logotypu (stylizacji literowej)
o tylko z elementu graficznego będącego symbolem
o lub też zawierać połączenie obu tych elementów.
7. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
8. Niezależnie od oryginalnej metody wykonania projektu, wymagane jest nadesłanie pracy w dwóch formatach:
• elektronicznym, na nośniku CD-R oraz tradycyjnym.
• Plik graficzny na płycie CD-R powinien być zapisany w rozdzielczości minimum 300dpi i powinien dopuszczać możliwość zmiany skali bez utraty jakości i proporcji.
• Praca na papierze nie może przekraczać formatu A4.
• W przypadku prac wykonanych oryginalnie metodą tradycyjną (na papierze), należy wykonać skan do formatu elektronicznego lub zdjęcie w wysokiej rozdzielczości.
• W przypadku prac wykonanych oryginalnie metodą elektroniczną, należy wykonać wydruk pracy na papierze.
W kategorii hasło:
9. W projekcie można uwzględnić nazwę Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków lub jej skrót EBMO.
10. Zapis hasła może być wykonany w czerni i bieli lub w kolorze.
11. Podczas przygotowywania hasła należy pamiętać przede wszystkim o jego praktyczności i możliwości wszechstronnego zastosowania
12. hasło winno charakteryzować się następującymi cechami;
o być czytelne i łatwe do zapamiętania,
o być łatwo identyfikowane z Europejskimi Biegami Młodych Olimpijczyków
o wzbudzać pozytywne emocje
o w swej treści nie może zawierać elementów obraźliwych.
13. Hasło nie powinno być skomplikowane, może być , ale nie musi rymowane, najlepiej jednozdaniowe.

• Projekt hasła musi być zaprezentowany na sztywnej planszy w formacie A4, napisany w rozmiarze czcionki min. 36, z użyciem dowolnej ilości kolorów,
• Dodatkowo uczestnik konkursu powinien wykonać projekt w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD w jednym w wybranych formatów (PDF, JPG), w przypadku rysunku – skan projektu.
14. Prace należy składać w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem („Konkurs na logo i hasło EBMO”) wraz z oświadczeniem , stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu


V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace należy składać do dnia 20.02.2017 r. na adres Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew
2. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie
konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
4. Organizator nie zwraca prac.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
• zgodność projektu z danymi Europejskich Biegów Młodych Olimpijczyków ,
• oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
• czytelność i funkcjonalność projektu,
• estetyka wykonania projektu.

VII. Ocena prac konkursowych

1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, wytypowaną przez Organizatorów
2. Komisja dokona wyboru najlepszej pracy według wyżej wymienionych kryteriów.
3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4. Komisja zastrzega sobie prawo do niepodawania uzasadnienia swojego werdyktu.
5. Komisja wraz z Organizatorem zastrzegają sobie prawo do nierozstrzygnięcia lub odwołania konkursu w uzasadnionych sytuacjach.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość wybrania 10 zwycięskich projektów w każdej kategorii, które poddane zostaną głosowaniu internautów na fanpage’u organizatora i przyznania nagrody dla projektu z największą ilością głosów.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu w kategorii logo i w kategorii hasło.
2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe. Nie wykluczamy przyznania wyróżnień.
3. Planowana data ogłoszenia wyników 20.02.2017 r. Nagrody wręczone zostaną podczas 25 Jubileuszowych Europejskich Biegów Młodych Olimpijczyków w dniu 3 czerwca 2017r. na terenie 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Bielicach
4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie www.ebmo.pl oraz www.mosir.sochaczew.pl, a zwycięzcy powiadomieni indywidualnie przez Organizatorów.

IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.ebmo.pl i www.mosir.sochaczew.pl

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Przesłane prace nie podlegają zwrotowi.

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu na logo i hasło Europejskich Biegów Młodych Olimpijczyków

OŚWIADCZENIE O UDZIALE W KONKURSIE

1. DANE UCZESTNIKA: Imię i nazwisko uczestnika konkursu

…………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji Ul.……………………………………………………………………………………… Kod …..-….. Miejscowość ………………………………………………………………………………………….Telefon ………………………………….
E-mail …………………………………………………

Ilość zgłaszanych projektów ………………………………………………………………………………………….

w przypadku więcej niż jednego projektu każdy kolejny należy oznaczyć numerem i dołączyć do niego charakterystykę.


2. OŚWIADCZENIA:

a) Niniejszym oświadczam, że zgłoszony/e przeze mnie projekt/y do konkursu na opracowanie logo i hasła Europejskich Biegów Młodych Olimpijczyków jest/są moim dziełem i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
b) Oświadczam również, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu na opracowanie logo i hasła, w szczególności z częścią dotyczącą przeniesienia praw autorskich, jego postanowienia przyjmuję bez zastrzeżeń.
c) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Oświadczeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


………………………………………………………………………………………
data i czytelny podpis uczestnika/uczestników konkursu

 

 

…………………………………………………………………………………………

data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu – stopień pokrewieństwa)

Regulamin konkursu na logo EBMO.pdf

 

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość