145127 odwiedzin
 
 

Statut

A A A

 

Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XXXII/364/13
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 28 maja 2013 r.

STATUT

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Sochaczewie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, zwany dalej MOSiR działa
na podstawie:

1) ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. 2011, Nr.45, poz. 236);

4) przepisów ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz. U. 2010, Nr 127, poz. 857
z późn. zm.)

§ 2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zwany dalej MOSiR jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Sochaczew nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną
w formie samorządowego zakładu budżetowego.

§ 3. Siedzibą MOSiR jest miasto Sochaczew, a terenem działania obszar miasta Sochaczewa

§ 4. MOSiR używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Olimpijska 3

96-500 Sochaczew

§ 5. Nadzór nad MOSiR sprawuje Burmistrz Miasta Sochaczewa.

§ 6. MOSiR gospodaruje mieniem komunalnym powierzonym mu na podstawie uchwał, decyzji oraz umów cywilno - prawnych.

Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 7. 1. MOSiR realizuje zadania samorządu terytorialnego o charakterze użyteczności publicznej, w szczególności w zakresie kultury fizycznej i sportu. Zarządza i utrzymuje wydzielone i przekazane obiekty i urządzenia sportowe oraz tereny rekreacyjne stanowiące mienie komunalne.

2. Do podstawowych zadań MOSiR należy:

1) udostępnianie bazy MOSiR placówkom oświatowym prowadzonym przez miasto Sochaczew na realizację zadań programowych w zakresie kultury fizycznej,

2) udzielanie pomocy szkoleniowej oraz udostępnienie bazy i sprzętu na realizację zajęć sportowych w ramach programu klas sportowych,

3) koordynowanie i prowadzenie międzyszkolnych rozgrywek sportowych zgodnie z miejskim kalendarzem imprez,

4) współpraca z instytucjami , stowarzyszeniami i organizacjami o zasięgu miejskim w zakresie realizacji zadań statutowych,

5) organizacja zajęć, zawodów i imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym oraz rehabilitacyjnym,

6) tworzenie warunków dla rozwoju sportu wyczynowego,

7) zapewnianie kadry trenersko – instruktorskiej do prowadzenia zajęć sportowych
i rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem nauki i doskonalenia pływania,

8) prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz z zakresu rehabilitacji ruchowej stosownie do potrzeb i zainteresowania mieszkańców Sochaczewa,

9) utrzymanie oraz rozbudowa własnej bazy sportowo – rekreacyjnej,

10) gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odpowiednimi uregulowaniami prawnymi,

11) realizacja zadań programowych ustalonych przez Burmistrza Miasta Sochaczewa

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja

§ 8. 1. Całokształtem działalności MOSiR kieruje i zarządza Dyrektor, zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Sochaczewa.

3. Dyrektor MOSiR kieruje i nadzoruje statutową działalnością MOSiR oraz reprezentuje
go na zewnątrz.

4. Dyrektor działa z upoważnienia Burmistrza Miasta w zakresie określonym uchwałami Rady Miasta.

5. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy współpracy:

1) Zastępcy Dyrektora

2) Głównego Księgowego

3) Kierowników bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych.

6. Dyrektor może udzielić dalszych pełnomocnictw pracownikom MOSiR, przy czym zakres nie może wykraczać poza sprawy związane z działalnością MOSiR. Udzielanie pełnomocnictw wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Do dokonywania czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Burmistrza Miasta Sochaczew.

§ 9. Dyrektor opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta Regulamin Organizacyjny MOSiR, uwzględniający strukturę organizacyjną ośrodka oraz obowiązki, uprawnienia o odpowiedzialność pracowników.

§ 10. Dyrektor MOSiR wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników MOSiR na podstawie Regulaminu Organizacyjnego.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 11. 1. MOSiR prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie

o finansach publicznych.

2. Działalność MOSiR prowadzona jest na zasadach umożliwiających pokrywanie

kosztów tej działalności z uzyskiwanych dochodów własnych i dotacji.

3. Źródłami przychodów MOSiR są w szczególności:

1) dotacje,

2) wpływy od osób fizycznych i prawnych uzyskane z tytułu sprzedaży biletów i kart wstępu,

3) wpływy z opłat za korzystanie z usług ośrodka,

4) odsetki od środków na rachunku bankowym,

5) darowizny osób fizycznych i prawnych,

6) środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

7) inne źródła.

4. Podstawą funkcjonowania gospodarki finansowej MOSiR stanowi roczny plan finansowy, obejmujący przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem. 

5. Plan finansowy MOSiR zatwierdza Dyrektor. 

§ 12. Nadzór nad gospodarka finansową sprawuje Burmistrz Miasta Sochaczew

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 13. 1. Statut MOSiR nadaje Rada Miejska w Sochaczewie.

2. MOSiR prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami

§ 14. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

 
kalendarz wydarzeń
luty 2017
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
najnowsze zdjęcia
 
 
kontakt
Zachęcamy Rodziców do wyrażania opinii na temat szkoły, składania wniosków oraz zadawania pytań.

imię i nazwisko
adres e-mail
miejsce na opinię, wniosek, pytanie